1. Vị trí và chức năng
Phòng Tài chính kế toán là một đơn vị trực thuộc Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi chung là Phân hiệu) có chức năng tham mưu và giúp Giám đốc Phân hiệu trong việc triển khai thực hiện các mảng công tác sau theo quy định của pháp luật, của Phân hiệu và của Trường Đại học Lâm nghiệp:
Tham mưu và giúp việc cho Giám đốc Phân hiệu công tác quản lý tài chính và thực hiện giám đốc bằng đồng tiền toàn bộ các hoạt động trong toàn Phân hiệu. Tuân thủ các chế độ thể lệ tài chính quy định, vận dụng các chính sách tài chính của Nhà nước phù hợp với điều kiện cụ thể của Phân hiệu.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ kế toán theo quy định của Luật kế toán, Luật ngân sách và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Nhà nước;
2. Xây dựng, sửa đổi bổ sung và hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác quản lý tài chính của Phân hiệu hàng năm;
3. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính đã được phê duyệt: Kế hoạch thu, chi các loại kinh phí từ các nguồn vốn;
4. Thực hiện tiết kiệm chi, chống lãng phí, sử dụng các nguồn vốn đúng mục đích, tiết kiệm có hiệu quả góp phần nâng cao đời sống cho CBVC;
5. Thống nhất quản lý các nguồn thu và khai thác các nguồn thu nhằm tăng thu cho Phân hiệu;
6. Bảo quản tiền mặt tại quỹ an toàn;
7. Tổ chức thực hiện việc lập dự toán, quyết toán các hạng mục sửa chữa lớn tài sản cố định, các công trình xây dựng cơ bản của Phân hiệu theo quy định hiện hành;
8. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê và làm báo cáo theo định kỳ, đột xuất hàng năm về hoạt động tài chính theo yêu cầu của Giám đốc Phân hiệu và của cơ quan quản lý cấp trên;
9. Lưu trữ và quản lý toàn bộ tài sản, chứng từ sổ sách hồ sơ về tài chính, tài sản thiết bị vật tư chung của Trường kể cả tài sản, vật tư đã phân về các đơn vị quản lý sử dụng;
10. Bố trí và sử dụng lao động hợp lý nhằm phát huy tối đa năng lực chuyên môn, sở trường của từng viên chức và người lao động trong Phòng;
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Phân hiệu giao.