1. Vị trí và chức năng
Phòng Tổ chức - Hành chính là một đơn vị trực thuộc Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi chung là Phân hiệu) có chức năng tham mưu và giúp Giám đốc Phân hiệu trong việc triển khai thực hiện các mảng công tác sau theo quy định của pháp luật, của Phân hiệu và của Trường Đại học Lâm nghiệp:
- Tổ chức bộ máy, quy chế hoạt động; quản lý nhân sự và phát triển nguồn nhân lực; chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; xuất nhập cảnh và bảo vệ chính trị nội bộ;
- Hành chính, văn thư, lưu trữ, liên lạc, lễ tân; tổng hợp, kế hoạch; cải cách hành chính; quản lý xe ô tô và phương tiện phục vụ hoạt động công; quản lý, phục vụ nhà khách, nhà hành chính (nhà A1);
- Quản lý đầu tư mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất của Phân hiệu; quản lý quy hoạch xây dựng tổng thể Phân hiệu;
- Quản lý đất đai và tài sản trên đất đai, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, điện, nước, cảnh quan môi trường; quản lý, khai thác, sử dụng, sửa chữa các loại thiết bị, vật tư, máy móc của Phân hiệu;
- Quản lý và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên, học viên; công tác y tế học đường; phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo vệ sinh trong toàn Phân hiệu;
- Đảm bảo an ninh chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội, an ninh quốc phòng và phòng chống tội phạm trong Phân hiệu.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Tham mưu, đề xuất các phương án quy hoạch, xây dựng và kiện toàn bộ máy, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trình Giám đốc Phân hiệu và báo cáo Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp xem xét, phê duyệt.
2. Lập kế hoạch, đề xuất nhu cầu chỉ tiêu biên chế của các đơn vị trình Giám đốc Phân hiệu và báo cáo Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp xem xét, phê duyệt. Tổ chức thực hiện tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng theo quy định phân cấp của Trường Đại học Lâm nghiệp.
3. Phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực của Phân hiệu. Tham mưu, làm các thủ tục cử viên chức và người lao động trong Phân hiệu đi học tập đào tạo, bồi dưỡng ở trong và ngoài nước.
4. Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ Trường Đại học Lâm nghiệp triển khai quy trình làm thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý; tiếp nhận, điều động, cho viên chức thuyên chuyển công tác, thôi việc, nghỉ chế độ và kéo dài thời gian công tác đối với viên chức đến tuổi nghỉ hưu.
5. Tham mưu và phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy định, quy chế làm việc trong Phân hiệu trên cơ sở các văn bản pháp luật của Nhà nước, của Trường Đại học Lâm nghiệp phù hợp với đặc điểm, tình hình và yêu cầu phát triển của Phân hiệu.
6. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động. Thường trực công tác xét, đề nghị nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước hạn; nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo và đề nghị thay đổi chức danh nghề nghiệp, thăng hạng viên chức. Tuyên truyền phổ biến các chế độ chính sách mới cho viên chức và người lao động trong Phân hiệu.
7. Quản lý hồ sơ viên chức và người lao động. Tổ chức triển khai công tác nhận xét, đánh giá viên chức và người lao động hàng năm; công tác xét, đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng và đề nghị hình thức kỷ luật đối với viên chức và người lao động trong Phân hiệu.
8. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ và làm thủ tục cho người nước ngoài tạm trú tại Phân hiệu; phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ Trường Đại học Lâm nghiệp làm thủ tục xuất cảnh cho viên chức và người lao động đi học tập, công tác ở nước ngoài và tiếp nhận trở lại Phân hiệu công tác sau khi về nước.
9. Phối hợp với Phòng Quản lý đầu tư Trường Đại học Lâm nghiệp trong việc tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt; tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
10. Phối hợp với Phòng Quản lý đầu tư Trường Đại học Lâm nghiệp xây dựng kế hoạch vốn đầu tư hàng năm cho các dự án đầu tư; kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư của các dự án; điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư các dự án khi có những nhiệm vụ đột xuất hoặc khi phát sinh bất hợp lý trong quá trình triển khai thực hiện.
11. Lập kế hoạch và tổ chức quản lý việc duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ nhà cửa, đường xá, công trình kỹ thuật, kiến trúc, cảnh quan của Phân hiệu; kế hoạch và tổ chức quản lý việc sửa chữa phục hồi thiết bị, vật tư; đánh giá tài sản; tổ chức thực hiện công tác việc kiểm kê và thanh lý tài sản, thiết bị, vật tư hàng năm theo quy định của Nhà nước. Làm thường trực hội đồng thanh lý tài sản Phân hiệu.
12. Tổ chức, lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, mua sắm, xử lý tài sản sau khi có kế hoạch sử dụng kinh phí được duyệt; xây dựng kế hoạch và quản lý tổ chức thực hiện việc mua sắm vật tư, thiết bị, sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, nguồn vốn khoa học công nghệ; Thường trực hội đồng đấu thầu mua sắm và xử lý tài sản Nhà nước từ các nguồn kinh phí.
13. Tổ chức, tiếp nhận, phân phối, cấp phát các loại thiết bị, vật tư theo kế hoạch đã được Giám đốc Phân hiệu phê duyệt; quản lý kho vật tư; tổ chức kiểm kê tài sản, thiết bị, vật tư theo quy định, theo dõi, giám sát các đơn vị trong việc quản lý sử dụng thiết bị, vật tư; đề xuất việc tổ chức sử dụng hợp lý thiết bị, vật tư theo quy định.
14. Thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường của đường xá, các công trình công cộng, khu làm việc, hội trường, giảng đường; phòng thí nghiệm, thực hành; quản lý chăm sóc các vườn hoa, cây cảnh, tiểu cảnh các khu vực trong Phân hiệu.
15. Chịu trách nhiệm phát ngôn chính thức các vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của Phân hiệu với các cơ quan truyền thông khi được Giám đốc Phân hiệu ủy quyền.
16. Làm đơn vị đầu mối phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức hội nghị viên chức và người lao động hàng năm, các đại hội và lễ kỷ niệm. Thực hiện các nhiệm vụ được phân công về lễ tân, khánh tiết, nhà khách; quản lý và phục vụ các phòng họp, phòng khách, hội trường tại nhà A1, nhà khách; quản lý và tổ chức điều hành xe ô tô, phương tiện phục vụ yêu cầu công tác của Phân hiệu.
17. Giúp Giám đốc điều hành mối quan hệ, lề lối làm việc giữa các đơn vị trong toàn Trườngtheo chức năng, nhiệm vụ đã quy định. Theo dõi việc thực hiện chiến lược Phát triển Phân hiệu; chủ trì phối hợp với các đơn vị, tập hợp tư liệu, đề án, chỉ tiêu giúp Giám đốc Phân hiệu dự thảo xây dựng và theo dõi quản lý tổng hợp kế hoạch năm và kế hoạch ngắn hạn, kế hoạch dài hạn của Phân hiệu; theo dõi việc tổ chức thực hiện kế hoạch của các đơn vị; phản ánh kịp thời, đề xuất các biện pháp thích hợp để thực hiện kế hoạch có hiệu quả, đảm bảo tính pháp lệnh của kế hoạch.
18. Thực hiện công tác hành chính, văn thư và công tác pháp chế; quản lý con dấu của Phân hiệu và các dấu tên, chức danh của lãnh đạo Phân hiệu theo quy định; cấp giấy đi đường, giấy giới thiệu, tổ chức in ấn văn bản, tài liệu của Phân hiệu. Thực hiện công tác quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật hiện hành về công tác lưu trữ; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác lưu trữ theo quy định của Nhà nước.
19. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê và làm báo cáo theo định kỳ đột xuất về các lĩnh vực của đơn vị quản lý để phục vụ công tác tổng kết đánh giá hàng năm và công tác khác; soạn thảo các văn bản, báo cáo của Phân hiệu theo yêu cầu của Ban Giám đốc Phân hiệu và cấp trên. Lập lịch công tác tuần; ghi chép biên bản, soạn thảo các kết luận, thông báo của Ban Giám đốc Phân hiệu tại các cuộc họp giao ban, cuộc họp, hội nghị gửi đến các đơn vị trong và ngoài Phân hiệu.
20. Thường trực và phối hợp với các đơn vị trong Phân hiệu thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy trong toàn Phân hiệu; thường xuyên liên hệ với cơ quan phòng cháy chữa cháy địa phương để được chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ về công tác phòng cháy, chữa cháy.
21. Xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án giữ gìn, bảo đảm an ninh trật tự trong toàn Phân hiệu. Xây dựng các phương án trực bảo vệ vào các dịp lễ, tết. Lập biên bản đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Phân hiệu có vi phạm nội quy, quy định về công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội. Chịu trách nhiệm thường xuyên liên hệ với các cơ quan công an, chính quyền địa phương trong các hoạt động gìn giữ trật tự, an toàn xã hội trong khuôn viên Phân hiệu.
22. Tổ chức khám chữa bệnh ban đầu, cấp phát thuốc, sơ cấp cứu, xử lý các trường hợp tai nạn thương tích, giới thiệu và đưa bệnh nhân khám chữa bệnh lên tuyến trên theo quy định của Bộ Y tế; khám sức khoẻ đầu khóa học cho học sinh sinh viên theo quy định; khám sức khỏe định kỳ. Đề xuất các biện pháp thực hiện, giám sát, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá kết quả công tác vệ sinh môi trường, phương tiện giảng dạy, học tập; vệ sinh an toàn thực phẩm, các công trình vệ sinh, nước sạch trong Phân hiệu.
23. Xây dựng phương án phòng dịch bệnh, phối hợp với các cơ quan y tế trực tiếp tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, dập tắt dịch bệnh. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác y tế học đường; tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức hiểu biết về y tế cộng đồng, phòng chống dịch bệnh, tệ nạn xã hội đến toàn thể viên chức, người lao động và học sinh sinh viên trong Phân hiệu.
24. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Phân hiệu giao.