Do Phần mềm hệ thống đang bị lỗi, các em xem danh sách thi và số báo danh tại đây. Phản hồi mọi thắc mắc về phòng đào tạo ( Cô yến) Trước ngày 11/09/2018