Sinh viên không đạt CĐR có nhu cầu phúc khảo bài thi làm đơn nộp tại phòng Đào tạo