Thứ
Ngày

Thời
Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
07/10

 

 

 

 

 

Thứ ba
08/10

8h30

Báo cáo kế hoạch năm 2019 - 2020 Ban Thanh tra.

BGĐ, Đại diện Phòng TCHC, Công Đoàn Ban Thanh tra

Phòng họp B nhà A1

Ban Giám đốc

9h30'

Bảo vệ định mức thực hành, thực tập Khoa Nông học

Ban giám đốc, Lãnh đạo P. Đào tạo, Lãnh đạo Khoa Nông học,Trưởng P.Tài chính – kế toán, Giám đốc TT Thực ngiệm & phát triển công nghệ

Phòng họp B nhà A1

Ban Giám đốc

14h00’

Báo cáo kế hoạch năm học 2019 – 2020 Phòng CT&CT Sinh viên.

BGĐ, Đại diện Phòng TCHC, Ô.Long, Hải và B. Tuyết.

Phòng họp B  Nhà A1

Ban giám đốc

15h00'

Báo cáo kế hoạch năm học 2019 – 2020 Thư viện

BGĐ, Đại diện Phòng TCHC, Giám đốc Thư viện, Tổ trưởng tổ Công đoàn thư viện

Phòng họp B
Nhà A1

Ban giám đốc

Thứ Tư

09/10

 

 

8h00’

Họp bàn về công tác chuẩn bị cho khảo sát Chính thức 3 chương trình đào tạo

Ban giám đốc; Trưởng các phòng ban chức năng; Giám đốc: Thư viện,  Trung tâmTN&PTCN, Trung tâm TH&NN; Lãnh đạo khoa, trưởng các bộ môn và cán bộ đầu mối phụ trách minh chứng của báo cáo TĐG các ngành: Quản trị kinh doanh, Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên rừng

Phòng họp B
Nhà A1

Ông Mai Hải Châu

14h00’

Họp Chi bộ khoa Lâm học

Đảng viên trong Chi bộ Khoa Lâm học & ĐC nguyễn Văn Qúy (Chi bộ Đào tạo)

Phòng họp B nhà A2

Bí thư Chi bộ Khoa Lâm học

14h00'

Báo cáo kế hoạch năm học 2019 – 2020 Trung tâm Nông Lâm Nghiệp

BGĐ, Đại diện Phòng TCHC, Giám đốc TT NLN, Tổ trưởng tổ Công đoàn TT NLN

Phòng họp B
Nhà A1

Ban giám đốc

15h00

Báo cáo kế hoạch năm học 2019 – 2020 Phòng Đào tạo

 BGĐ, Đại diện Phòng TCHC, Trưởng phó phòng, Tổ trưởng tổ công tác, tổ trưởng tổ Công đoàn Phòng Đào tạo  Phòng họp B
Nhà A1
Ban giám đốc 

Thứ Năm
10/10

 

07h30’

Giao lưu định hướng nghề nghiệp Khoa Nông học

Lãnh đạo Khoa, CBGV và toàn bộ HSSV khoa Nông học

Hội trường lớn A3

Khoa Nông học

8h00'

Báo cáo kế hoạch năm học 2019 – 2020 Phòng KT&ĐBCL

BGĐ, Đại diện Phòng TCHC, Trưởng phó phòng, Tổ trưởng tổ Công đoàn Phòng KT&ĐBCL

Phòng họp B
Nhà A1

Ban giám đốc

08h00'

Họp xét nữ công 02 giỏi

Ban thường vụ BCH Phân hiệu

Phòng Họp c 
Nhà A1

Chủ tịch công đoàn

9h30'

Báo cáo kế hoạch năm học 2019 – 2020 Phòng KHCN&HTQT

BGĐ, Đại diện Phòng TCHC, Trưởng phó phòng, Tổ trưởng tổ công tác, tổ trưởng tổ Công đoàn Phòng KHCN&HTQT

Phòng họp B
Nhà A1

Ban giám đốc 

14h00' Báo cáo kế hoạch năm học 2019 – 2020 Ban QLĐT&TB BGĐ, Đại diện Phòng TCHC, Trưởng ban, Tổ trưởng tổ Công đoàn Ban QLĐT&TB  Phòng họp B
Nhà A1
Ban giám đốc

15h30'

Báo cáo kế hoạch năm học 2019 – 2020 Trung tâm TN&PTCN

BGĐ, Đại diện Phòng TCHC, Trưởng phó trung tâm, Tổ trưởng tổ Công đoàn Trung tâm TN&PTCN

Phòng họp B
Nhà A1

Ban giám đốc

 

Thứ Sáu
11/10

8h00'

Báo cáo kế hoạch năm học 2019 – 2020 Trung tâm SXDV (Hoãn - chuyển qua tuần sau)

BGĐ, Đại diện Phòng TCHC, Giám đốc TT, Tổ trưởng tổ Công đoàn Trung tâm

Phòng họp B
Nhà A1

Ban giám đốc

9h30'

Báo cáo kế hoạch năm học 2019 – 2020 Phòng TCKT (Hoãn - chuyển qua tuần sau)

BGĐ, Đại diện Phòng TCHC, Trưởng phòng, Tổ trưởng tổ Công đoàn phòng TCKT

Phòng họp B
Nhà A1

Ban giám đốc

14h00'

Báo cáo kế hoạch năm học 2019 – 2020 Phòng TCHC (Hoãn - chuyển qua tuần sau)

BGĐ, Đại diện Phòng TCHC, Tổ trưởng tổ công tác, Tổ trưởng tổ Công đoàn Phòng TCHC

Phòng họp B
Nhà A1

Ban giám đốc

15h30'

Họp chi bộ phòng TCHC + Rà soát quy hoạch giai đoạn 2016 – 2021 và xây dựng quy hoạch giai đoạn 2021 – 2026 của Phòng TCHC (Hoãn - chuyển qua tuần sau)

Toàn thể Đảng viên chi bộ, Trưởng phòng TCHC, Tổ trưởng tổ các tổ công tác, Tổ trưởng công đoàn Phòng TCHC.

Phòng họp B
Nhà A1

Đ/c Thái Hữu Thọ

19h00’

Bế Giảng lớp Bồi dưỡng Đối tượng kết nạp Đảng năm 2019.

Đại diện Đảng ủy + Trung tâm BDCT huyện Trảng Bom và các quần chúng ưu tú tham gia lớp.

Phòng họp A  Nhà A1

Đ/c Cao Phi Long

Thứ Bảy
12/10

19h00’

Họp Chi bộ CT&CT SV + Rà soát quy hoạch giai đoạn 2016 – 2021 và xây dựng quy hoạch giai đoạn 2021 – 2026 của Phòng CT&CT SV.

Toàn thể Đảng viên Chi bộ,Tổ trưởng tổ Quản lý KTX, Công đoàn Phòng CT&CT SV.

Phòng họp A
Nhà A1

Đ/c Cao Phi Long

Chủ Nhật
13/10

8h00'

Bế giảng các lớp Đại học liên thông khóa 7B-VLVH

Đại diện BGĐ, Phòng đào tạo, Phòng CH&CTSV, Khoa TN&MT, Khoa lâm học

 Phòng họp A
Nhà A1

Phòng đào tạo