Thứ Ngày

Thời Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
23/9

 

 

 

 

 

Thứ Ba
24/9

14h00’

Họp ban chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển phân hiệu giai đoạn 2018 - 2020 và tầm nhìn đến 2030

Các thành viên ban chỉ đạo theo quyết định số 1179/QĐ-PHĐHLN-TCHC ngày 8/11/2018

Phòng họp B, nhà A1      

Ô. Mai Hải Châu

Thứ Tư
25/9

 08h00'

 Họp xét nâng lương đợt 2/2019

 Hội đồng xét nâng lương

Phòng họp C
Nhà A1 

 B. Vũ Thu Hương

16h00’

Đại Hội Liên chi đoàn Khoa Tài nguyên và Môi trường

Lãnh đạo Khoa TN&MT; Đại diện Đoàn trường; BCH các chi đoàn Khoa TN&MT

Phòng họp B
nhà A2

Liên chi Khoa TN&MT

Thứ Năm
26/9

 

8h00’ 

- Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp lớp K7B1_LT_KT_NT
- Xét điều kiện làm Chuyên đề tốt nghiệp lớp K11A,B nghành QTKD, QLTNR

 Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, Phòng CT&CTSV, TCKT, Khoa Kinh tế, TN&MT,)

Phòng họp B
nhà A1 

Chủ tịch hội đồng 

9h00’

Họp bàn về công tác chuẩn bị cho khảo sát sơ bộ 3 chương trình đào tạo

Ban giám đốc; Trưởng các phòng ban chức năng; Giám đốc thư viện; Giám đốc TTTN&PTCN; Giám đốc TT TH&NN; Trưởng, phó khoa, trưởng các bộ môn và cán bộ đầu mối phụ trách minh chứng của báo cáo TĐG các ngành: Quản trị kinh doanh, Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên rừng

Phòng họp B
 Nhà A1

Ô. Mai Hải Châu

Thứ Sáu
27/9

 

 

 

 

 

Thứ Bảy
28/9

 

 

 

 

 

Chủ Nhật
29/9