1. Chỉ tiêu, ngành tuyển sinh

1.1. Chỉ tiêu tuyển sinh:

STT

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

CHỈ TIÊU

1

Đại học và liên thông, VB2 hệ chính quy

800

2

Đại học và liên thông, VB2 hệ VLVH

200

Tổng số

1.000

1.2. Ngành tuyển sinh:

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

Phương thức xét tuyển

1. Bậc đại học chính quy

1

Chăn nuôi

7620105

30

1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia của các tổ hợp: A00, B00, A01, C15 và D01;

 

2. Xét tuyển dự vào học bạ THPT (Tổng điểm trung bình 3 năm THPT hoặc tổng điểm trung bình 3 môn học kỳ 1 của lớp 12 của các tổ hợp: A00; B00; A01; C15 và  D01).

2

Thú y

7640101

80

3

Khoa học cây trồng

7620110

30

4

Bảo vệ thực vật

7620112

30

5

Công nghệ sinh học

7420201

30

6

Công nghệ chế biến lâm sản

7549001

30

7

Thiết kế nội thất

7580108

30

8

Kiến trúc cảnh quan

7580110

30

9

Quản lí tài nguyên rừng

7620211

50

10

Khoa học môi trường

7440301

30

11

Quản lí tài nguyên & MT

7850101

40

12

Quản lí đất đai

7850103

50

13

Lâm sinh

7620205

30

14

Quản trị kinh doanh

7340101

50

15

Kế toán

7340301

50

16

Bất động sản

7340116

30

17

Du lịch sinh thái

7850104

30

 

Tổng

 

650

 

2. Đại học liên thông, VB2 chính quy

1

Kế toán

7340301

30

 

2

Quản lí đất đai

7850103

30

1. Xét tuyển theo kết quả học tập bậc Trung cấp, cao đẳng;

2. Xét tuyển dự vào học bạ THPT.

3

Quản lý tài nguyên rừng

7620211

30

4

Thú Y

7640101

40

5

Lâm sinh

7620205

20

 

Tổng

 

150

3. Đại học liên thông, VB2 hình thức VLVH

1

Kế toán

7340301

30

2

Quản lí đất đai

7850103

30

3

Quản lý tài nguyên rừng

7620211

70

4

Thú Y

7640101

40

5

Lâm sinh

7620205

30

 

Tổng

 

200

 

 

Tổng cộng (1+2+3)

 

1.000

 

2. Đối tượng và khu vực tuyển sinh

2.1. Đối tượng tuyển sinh:

- Đối với bậc Đại học: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc tương đương.

- Đối với bậc Đại học liên thông: Thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng.

- Đối với bậc đại học văn bằng 2: Thí sinh đã tốt nghiệp đại học.

2.2. Khu vực tuyển sinh:

Tuyển sinh trong cả nước (không phân biệt vùng miền, dân tộc, giới tính...).

3. Phương thức tuyển sinh và điều kiện xét tuyển:

3.1. Đối với bậc đại học, liên thông đại học hình thức chính quy:

3.1.1. Phương thức tuyển sinh:

Năm 2020, Phân hiệu tuyển sinh theo 3 phương thức sau:

- Phương thức 1: xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia năm 2020;

- Phương thức 2: xét kết quả học tập học kỳ 1 năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển hoặc tổng điểm trung bình cả năm của 3 năm học lớp 10, 11, 12;

- Phương thức 3: Tổ chức thi tuyển sinh (dự kiến thi vào tháng 11-12, nếu còn chỉ tiêu tuyển sinh).

3.1.2. Về điều kiện xét tuyến:

3.1.2.1. Đối với đại học chính quy:

a. Đối với phương thức 1 (thí sinh dùng điểm thi kỳ thi THPT Quốc gia để xét tuyển)

- Tốt nghiệp THPT;

- Có điểm thi THPT quốc gia các môn trong tổ hợp môn xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng theo quy định của nhà trường.

b. Đối với phương thức 2 (thí sinh dùng kết quả học tập bậc THPT để xét tuyển)

- Tốt nghiệp THPT;

- Điểm trung bình chung của tổ hợp các môn học dùng để xét tuyển học kỳ 1 năm lớp 12 đạt từ 6,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10); Hoặc trung bình chung của tổng điểm trung bình chung học tập lớp 10, 11, 12 đạt từ 6,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

3.1.2.2. Đối với đại học liên thông và đại học VLVH:

a. Phương thức 1 (thí sinh dùng điểm thi kỳ thi THPT Quốc gia để xét tuyển)

- Tốt nghiệp THPT;

- Có điểm thi THPT quốc gia các môn trong tổ hợp môn xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng theo quy định của nhà trường.

b. Đối với phương thức 2 (thí sinh dùng kết quả học tập trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng hoặc kết quả học tập bậc THPT để xét tuyển)

- Tốt nghiệp THPT;

- Xét điểm tổng kết ở bậc trung cấp/cao đẳng (hoặc trung bình chung của tổng điểm trung bình chung học tập lớp 10, 11, 12) đạt trung bình từ 5,0 điểm (theo thang điểm 10) trở lên.

c. Phương thức 3: tổ chức thi tuyển sinh

Tổ chức thi tuyển sinh được thực hiện như phương thức 3 của xét tuyển vào đại học tại mục 5.2.1 nêu trên.

3.1.2.3. Tuyển sinh văn bằng 2

a. Phương thức 1: xét tuyển đối với thí sinh thuộc các nhóm sau:

- Thí sinh học và tốt nghiệp đại học hệ chính quy tại trường đại học Lâm nghiệp cấp  đăng ký vào học ngành đào tạo mới hệ chính quy hoặc hệ không chính quy trong cùng nhóm ngành tại Trường Đại học Lâm nghiệp

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học tự nhiên đăng ký vào học ngành đào tạo mới hệ không chính quy thuộc nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, ngoại ngữ.

- Người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy các ngành đào tạo thuộc ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ đăng ký vào học ngành đào tạo mới hệ không chính quy thuộc nhóm ngành kinh tế, ngoại ngữ.

Trong trường hợp số thí sinh xét tuyển cao hơn chỉ tiêu, nhà trường tổ chức thi kiểm tra để tuyển đủ số lượng (việc thi kiểm tra được thực hiện theo quy định của Trường Đại học Lâm nghiệp và Bộ GD&ĐT).

b. Phương thức 2: tổ chức thi tuyển sinh

- Tổ chức thi tuyển sinh được thực hiện đối với thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển tại khoản a mục này.

- Tổ hợp các môn thi tuyển sinh văn bằng gồm: Toán và pháp luật đại cương. Hình thức thi bài làm tự luận, thời gian làm bài mỗi môn 180 phút.

4. Thời gian tuyển sinh:

Trường tổ chức 03 đợt nhận hồ sơ tuyển sinh, xét tuyển. Thời gian xét tuyển và lịch nhận hồ sơ của Trường như sau:

- Lịch xét tuyển đợt 1 (Dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển theo học bạ THPT):

+ Nhận đăng ký xét tuyển: Từ ngày 01/02 đến 15/7/2020.

+ Xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển trước ngày 20/7/2020.

+ Nhập học đợt 1: Ngày 01/8/2020.

- Lịch xét tuyển đợt 2 (đối với thí sinh xét tuyển bằng điểm thi THPT Quốc gia 2020):

            + Thí sinh đăng ký xét tuyển: Trước ngày 20/04/2020;

            + Thí sinh xác nhận nhập học: Trước ngày 15/08/2020;

            + Nhập học đợt 3: Từ ngày 20/08/2020.

- Lịch xét tuyển bổ sung:

Nếu chưa tuyển đủ chỉ tiêu phân bổ thì các đợt tuyển bổ sung tiếp theo sẽ thực hiện sau ít nhất 15 ngày kể từ khi bắt đầu đợt trước đó, kết thúc tuyển sinh theo thời hạn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các đợt xét tuyển được công bố công khai trên website của Trường tại địa chỉ http:www.vnuf2.edu.vn.

5. Kế hoạch công tác tuyển sinh

TT

Nhiệm vụ trọng tâm

Chỉ tiêu

chủ trì/Phối hợp

Kế hoạch thời gian

A

Công tác tổ chức

1

Thành lập tổ tuyển sinh và truyền thông.

 

Phòng TCHC/Phòng ĐT

Tháng 12/2019

2

Hoàn thiện đề án tuyển sinh năm 2020 của Phân hiệu.

01 đề án

tuyến sinh

 

Tháng 12/2019

3

Hoàn thiện hồ sơ trình hiệu trưởng cho phép Phân hiệu đào tạo ngành Du lịch sinh thái, Bất động sản bậc đại học.

 

Phòng đào tạo

Tháng 12/2019

4

Xây dựng chính sách hỗ trợ trong công tác tuyển sinh của Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp

 

Phòng TCHC/Phòng ĐT,KHCN

Tháng 01/2020

5

Xây dựng quy định về học phí, học bổng và các chính sách hỗ trợ tuyển sinh năm 2020

 

Phòng TCKT/Phòng ĐT,CTCTSV

Tháng 01/2020

6

Mở đại lý tuyển sinh tại các tỉnh

03 đại lý tại

- Cà Mau

- Đăk Nông

- Bình Thuận

Ban giám đốc/Phòng ĐT, KHCN, TTĐTBDNLN

Tháng 01/2020

B

Công tác tư vấn tuyển sinh tại cho học sinh THPT

1

Tổ chức buổi tư vấn chọn nghề cho học sinh khu vực huyện Trảng Bom; Khu vực huyện Xuân Lộc – Cẩm Mỹ; Khu vực Tân Phú – Định Quán

3-5 trường THPT/Khu vực

Phòng Đào tạo/Đoàn thanh niên; các khoa chuyên môn

Tháng 1-2/2019

2

Các khoa chuyên môn triển khai tư vấn tại các Trường THPT thuộc vùng tuyển sinh.

Theo phân công của nhà trường

 

Từ tháng 1-3/2020

3

Tổ chức các đợt tham quan hướng nghiệp cho học sinh một số trường THPT

500 - 1000 học sinh

Phòng Đào tạo/Đoàn thanh niên; các khoa chuyên môn

Theo kế hoạch của các trường THPT

4

Phối hợp cùng Đoàn thanh niên chọn các sinh viên tiêu biểu về triển khai công tác tuyển sinh tại các trường THPT (sinh viên đã học) trong dịp về nghỉ Tết nguyên đán.

100 trường THPT

Đoàn thanh niên/Phòng ĐT, CTSV

Tháng 1/2020

5

Gửi thông tin tuyển sinh, Poster năm 2020 của Nhà trường đến các trường THPT thuộc các tỉnh từ Quảng Ngãi trở vào.

300 trường THPT

 

Tháng 3/2020

6

Phát thông tin tuyển sinh tại các điểm thi THPT Quốc gia năm 2020

 

 

Tháng 6/2020

7

Phối hợp cùng đoàn thanh niên tổ chức các lớp kỹ năng mềm tại các trường THPT trong đó lồng ghép công tác định hướng nghề nghiệp và thông tin tuyển sinh của nhà trường

3-5 lớp

 

Đoàn thanh niên/phòng ĐT, CTCTSV

Tháng 3/2020

C

Công tác quảng bá trên các phương tiện truyền thông, Website, mạng xã hội.

1

Phối hợp với các đơn vị truyền thông để đăng tải các hoạt động tuyển sinh năm 2020, quảng bá về trường.

 

 

 

Nhiệm vụ thường xuyên

2

Cập nhật thường xuyên thông tin tuyển sinh, quy chế… lên website nhà trường, fanpage….

 

 

3

Tiếp tục duy trì quảng bá thông qua Google Adwords; Facebook, Zalo.....

 

 

Thường xuyên

4

Đăng thông tin tuyển sinh trên cuốn Cẩm nang tuyển sinh do Báo Thanh niên phát hành

 

 

Tháng 2/2020

5

Thiết kế Sổ tay tuyển sinh, Poster, Hồ sơ đăng ký xét tuyển….

20.000 cuốn sổ tay; 500 Poster; 10.000 hồ sơ

 

Tháng 12/2019

6

Các khoa chuyên môn triển khai thông tin tuyển sinh của nhà trường đến toàn thể CBVC, HSSV của khoa mình quản lý.

 

 

Tháng 1/2020

7

Xây dựng phòng tư vấn tuyển sinh trực tuyến

01 phòng tư vấn tuyển sinh trực tuyến

Phòng QLĐT&TB/Phòng ĐT, CTCTSV

Tháng 01/2020

D

Một số hoạt động khác

 

 

 

1

Tổ chức ngày Hội việc làm năm 2020

30 Đơn vị tham gia trực tiếp

 

Tháng 7/2020

2

Xúc tiến tuyển sinh các lớp ngắn hạn

 

Trung tâm ĐTBDNLN

Thường xuyên

3

Tiếp tục làm việc cùng các đơn vị liên kết đào tạo tìm nguồn tuyển sinh hệ VLVH

 

 

4

Thành lập hội cựu sinh viên phân hiệu trường Đại học lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai và Xúc tiến tuyển sinh thông qua các hoạt động của cựu sinh viên

Hội cựu sinh viên

 

 

Tháng 03/2020