KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY ĐỢT THI THÁNG 10 NĂM 2015

1. Môn thi: Môn Cơ bản (Toán học); Môn cơ sở ngành và Môn chuyên ngành.

2. Thời gian làm bài thi: 180 phút/1 môn thi.

3. Hình thức thi: Tự luận.

4. Lịch thi:

Ngày

Giờ

Công việc/Môn thi

Địa điểm

16/10/2015

Sáng

8h00’

Họp Ban coi thi và tập huấn cán bộ tham gia kỳ thi và kiểm tra cơ sở vật chật phục vụ kỳ thi tại các phòng thi.

Phòng họp B

Chiều

14h00’

Phổ biến qui chế thi, làm thủ tục tại các phòng thi

Các phòng thi

17/10/2015

Sáng

7h00’-11h00’

Thi môn Cơ bản ( Toán học)

Các phòng thi

Chiều

13h30’-17h15’

Thi môn Cơ sở ngành

Các phòng thi

18/10/2015

Sáng

7h15’-11h00’

Thi môn Chuyên ngành

Các phòng thi

Chiều

Dự trữ

 

Các môn thi cụ thể theo từng ngành trong phụ lục đính kèm.

4. Thời gian biểu thi tuyển sinh:

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Buổi sáng

Buổi chiều

1

CBCT đánh số báo danh, kiểm tra thẻ dự thi gọi thí sinh vào phòng thi, phổ biến qui chế thi

7h15’ – 7h30’

13h30’ – 14h40’

2

CBCT thứ 1 nhận đề thi tại Ban chỉ đạo thi

7h30’ – 7h45’

13h40’ – 13h50’

3

Phát đề thi cho thí sinh

7h45’ – 8h00’

13h50’ – 14h00’

4

Thí sinh bắt đầu làm bài thi

8h00’

14h00’

5

Thí sinh làm bài thi

8h00’ – 11h00’

14h00’ – 17h00’

6

CBCT nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài

10h45’

16h45’

7

Thu bài thi, nộp bài thi cho Ban thư ký

11h00’

17h00’

5. Sơ đồ phòng thi