Thực hiện quyết định số 4273/QĐ-TCCB-TCLN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về giao nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện  điều tra, kiểm kê rừng tại 20 tỉnh giai đoạn 2015-2016 thuộc Dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016". Sáng ngày 07/01/2016 Ban chỉ đạo Kiểm kê rừng tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch điều tra, kiểm kê rừng năm 2016.Dự Hội nghị về phía tỉnh Tây Ninh có ông Nguyễn Mạnh Hùng,  phó Chủ tịch UBND tỉnh Trưởng ban chỉ đạo, ông Phạm Văn Đáo, phó Giám đốc Sở NN&PTNT phó ban chỉ đạo, đại diện các sở, Chi cục Kiểm lâm cùng các thành viên trong ban Chỉ đạo Kiểm kê rừng, các Hạt kiểm lâm, các Chủ rừng trên địa bàn. Về phía Trường Đại học lâm nghiệp có PGS.TS Trần Quang Bảo, Phó hiệu trưởng, Giám đốc Cơ sở 2, GS.TS Vương Văn Quỳnh, nguyên Viện trưởng Viện Sinh thái rừng và Môi trường Trường Đại học Lâm nghiệp cùng một số thầy cô giáo và các chuyên viên.

Sau Phần Khai mac, thầy PGS.TS Trần Quang Bảo Đại diện Trường Đại học Lâm nghiệp phát biểu chủ trương về dự án điều tra kiểm kê rừng, tiếp theo GS.TS Vương Văn Quỳnh trình bày mục tiêu, yêu cầu nội dung phương pháp, kế hoạch triển khai công tác điều tra kiểm kê rừng tỉnh Tây Ninh.

Về công tác chuẩn bị của các đơn vị liên quan, các giải pháp thực hiện đã dược triển khai, công tác phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm và bên tư vấn với các đơn vị tại địa phương.

Ông Phó chủ tịch trưởng ban Chỉ đạo kiểm kê rừng kết luận:
-  Về đối tượng, phạm vi điều tra, kiểm kê: làm đúng như quy định của dự án.
-  Sở Tài nguyên Môi trường cung cấp các bản đồ cần thiết theo yêu cầu của dự án và tạo điều kiện cho đơn vị tư vấn thực hiện chương trình Điều tra đúng tiến độ.
-  Việc phối hợp công tác giữa cơ quan tư vấn là nhà trường với các ngành, các đơn vị, địa phương trong tỉnh phải được cụ thể và thật chi tiết.
-  Các đơn vị cơ sở tạo mọi điều kiện cho cán bộ điều tra của Trường Đại học Lâm nghiệp thu thập số liệu hiện trường.
-  Về chỉ đạo phải thật quết liệt có kiểm tra đôn đốc duy trì theo đúng tiến độ thời gian nhưng phải đảm bảo chất lượng.

Ban biên tập.