Sáng 16/12/2017, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thị Hà, chuyên ngành Lâm sinh; mã số 62620205

Hội đồng đánh giá luận án gồm 07 thành viên theo quyết định số: 1769/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 11 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

TT

Họ và tên Thành viên hội đồng

Chức trách trong hội đồng

Đơn vị công tác

1

PGS. TS. Trần Quang Bảo

Chủ tịch hội đồng

Trường Đại học Lâm nghiệp

2

TS. Bùi Việt Hải

Thư ký

Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp

3

PGS. TS. Phạm Xuân Hoàn

Phản biện 1

Trường Đại học Lâm nghiệp

4

TS. Phạm Minh Toại

Phản biện 2

Trường Đại học Lâm nghiệp

5

TS. Phạm Trọng Thịnh

Phản biện 3

Phân viện điều tra, quy hoạch rừng Nam Bộ

6

PGS. TS. Phạm Thế Dũng

Ủy viên

Viện Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Nam Bộ

7

PGS. TS. Thái Thành Lượm

Ủy viên

Trường đại học kiên giang

Tên đề tài luận án "Nghiên cứu mô hình ước tính sinh khối, trữ lượng carbon rừng ngập mặn trên cơ sở ứng dụng viễn thám và GIS tại tỉnh Cà Mau". Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Viên Ngọc Nam và

Sau khi nghe Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hà trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Uỷ viên Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm sinh; mã số: 62 62 02 05, với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Trần Quang Bảo - Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Kết quả chính của Luận án đã xác định được:


Kết quả luận án có thể tóm tắt thành 4 điểm: (i) Xác định tỷ lệ sinh khối và các bon theo cấp tuổi và các cấp đất; (ii) Xây dựng các mô hình ước tính sinh khối và các bon trên mặt đất; (iii) Thiết lập các mô hình tối ưu để ước tính các bon của quần thể; (iv) Lập bản đồ sinh khối và tích luỹ các bon rừng trên diện tích lớn với độ chính xác cao.

Luận án có 2 đóng góp mới: Ứng dụng ảnh viễn thám vào điều tra sinh khối và đề xuất mô hình ước tính sinh khối và tích luỹ các bon.

Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của NCS Nguyễn Thị Hà đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trường, NCS Nguyễn Thị Hà xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành Lâm sinh cho NCS Nguyễn Thị Hà.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án