I. Vị trí và chức năng
Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng công chức kiểm lâm là một đơn vị trực thuộc Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai (sau đây gọỉ chung là Phân hiệu) có chức năng tham mưu và giúp Giám đốc Phân hiệu trong việc triển khai thực hiện các mảng công tác sau theo quy định của pháp luật, của Phân hiệu và của Trường Đại học Lâm nghiệp:
Trung tâm Kiểm lâm được thành lập theo quyết định số 4368/QĐ-BNN- TCCB ngày 19/09/2001 và Quyết định số 2332/QĐ-BNN-TCCB ngày
26/09/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Cơ sở 2 Trường; Đại học Lâm nghiệp (nay là Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp), có chức năng đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng, nghiệp * vụ chuvên môn và các kiến thức khác thuộc lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn
1.    Xây dựng chiến lược phát triển, dự toán kinh phí, kế hoạch đào tào, bồi dưỡng cho công chức kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng của các chủ rừng trình cấp trên có thẩm quyền phê duyệt;
2.    Đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh của các ngạch công chức kiểm lâm;
3.    Bồi dưỡng nghiệp vụ điều tra hình sự, xử lý vi phạm, huấn luyện võ thuật, dử dụng vũ khí và công công cụ hỗ trợ cho đội ngũ công chức kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách;
4.    Bồi dưỡng chuyên đề: Theo dỗi diến biến rừng và đất lâm nghiệp. Phòng cháy, chữa cháy rừng. Phòng trừ sâu bệnh hại rừng. Khuyến nông, khuyến lâm và những chuyên đề khác trong lĩnh vực Lâm nghiệp phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;
5.    Tham gia nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng công chức kiểm lâm;
6.    Tổ chức hoạt động dịch vụ, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nghiên cứu đào tạo, bồi dưỡng công chức kiểm lâm và cán bộ quản lý bảo vệ rừng, chủ rừng theo quy định của pháp luật;
7.    Quản lý giảng viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên và học viên thuộc Trung tâm Kiểm lâm; tổ chức, tham gia các hoat động theo quy định của Phân hiệu và pháp luật;
8.    Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất và tài chính theo quy định của pháp luật. Hàng năm lập kế hoạch mua sắm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ và đột xuất theo quy định;
9.    Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Phân hiệu giao.