1. Chức năng
Trung tâm Thực nghiệm và phát triển công nghệ có chức năng giúp Giám đốc Cơ sở 2 trong việc lập kế hoạch, tổ chức phát triển và ứng dụng công nghệ; lập kế hoạch và tổ chức triển khai cho cán bộ viên chức; học sinh, sinh viên thực hiện toàn bộ các bài thí nghiệm, thực hành, rèn luyện, lao động nghề nghiệp trong chương trình giảng dạy, học tập của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ
    - Phát triển công nghệ, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp và các lĩnh vực có liên quan; tiến hành liên doanh, liên kết với các đơn vị, đối tác bên ngoài.
    - Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng và áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào các lĩnh vực sản xuất.
    - Tổ chức thực hiện các đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm, chuyển giao và nhân rộng các kết quả của  đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm.
    - Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật về sản phẩm mới và giống cây, con mới và tổ chức khảm nghiệm đề hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện kinh tế- kỹ thuật của địa phương.
    - Tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền khoa học và công nghệ, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tin học và thông tin khoa học công nghệ.
    - Thực hiện các hợp đồng, dịch vụ trong lĩnh vực chuyên môn phân công.
    - Quản lý, bảo quản cơ sở vật chất phục vụ tổ chức thực hiện các bài thí nghiệm, thực hành, thực tập, rèn nghề cho học sinh, sinh viên.
    - Liên hệ với các đơn vị trong và ngoài trường để bố trí nơi thí nghiệm, thực hành, thực tập, rèn nghề của học sinh, sinh viên.
    - Chuẩn bị cơ sở, vật chất và các điều kiện cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu các nội dung thí nghiệm, thực hành, thực tập, rèn nghề của học sinh, sinh viên.
    - Tổ chức các hoạt động nuôi cấy mô, gieo ươm cây phục vụ các bài thí nghiệm, thực hành, thực tập các môn học liên quan và tạo ra sản phẩm phục vụ thị trường.
    - Tổ chức quản lý, chăm sóc, tác động các giải pháp kỹ thuật vào vườn trường theo quy hoạch, kế hoạch đã được giám đốc phê duyệt.
    - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Cở sở 2.