Thiết kế nội thất
- Mã ngành: 7580108
- Chương trình đào tạo
Kiến trúc cảnh quan
- Mã ngành: 7580102
- Chương trình đào tạo
Kỹ thuật xây dựng
- Mã ngành: 7580201
- Chương trình đào tạo
Công nghệ chế biến lâm sản
- Mã ngành: 7549001
- Chương trình đào tạo