Search

LUẬT - NGHỊ ĐỊNH - THÔNG TƯ

Số/Ký hiệu Ngày tháng Loại VB Trích yếu
117/2020/NĐ-CP 28/09/2020 Nghị định

Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế

38/2020/TT-BGDĐT 06/10/2020 Thông tư

Quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài

112/2020/NĐ-CP 18/10/2020 Nghị định

Xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

32/2020/TT-BGDĐT 15/10/2020 Thông tư

Ban hành Điều lệ trường THCS, THPT

115/2020/NĐ-CP 25/10/2020 Nghị định

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý CBVC

110/2020/NĐ-CP 15/09/2020 Nghị định

Quy định chế độ khen thưởng HS,SV,HV đoạt giải trong các kỷ thi quốc gia, quốc tế

05/2020/TT-BVHTTDL 28/08/2020 Thông tư

Quy định về đánh giá hoạt động thư viện

20/2020/TT-BGDĐT 27/07/2020 Thông tư

Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học

90/2020/NĐ-CP 13/08/2020 Nghị định

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

99/2019/NĐ-CP 19/11/2018 Nghị định

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

42/VBHN-VPQH 10/12/2018 Luật

Luật giáo dục đại học

83/2020/NĐ-CP 17/07/2020 Nghị định

Quy định chi tiết một số điều của luật lâm nghiệp

84/2020/NĐ-CP 17/07/2020 Nghị định

Quy định chi tiết một số điều của luật giáo dục

85/2020-NĐ-CP 17/07/2020 Nghị định

Quy định chi tiết một số điều của luật kiến trúc

82/2020/NĐ-CP 17/07/2020 Nghị định

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hôn nhân và gia đình

21/2020/TT-BGDĐT 31/07/2020 Thông tư

Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Giáo dục

01/2019/NĐ-CP 01/01/2019 Nghị định

Nghị định về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

34/2018/QH14 19/11/2018 Luật

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục Đại học

44/2013/QH13 26/11/2013 Luật

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

59/2013/NĐ-CP 17/06/2013 Nghị định

Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng

27/2012/QH13 27/11/2012 Luật

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng