Search

LUẬT - NGHỊ ĐỊNH - THÔNG TƯ

Số/Ký hiệu Ngày tháng Loại VB Trích yếu
12/2022/TT-BGDĐT 26/07/2022 Thông tư

Ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông

1061/QĐ-TTg 09/09/2022 Quyết định (QĐ)

Kiện toàn Ban Chỉ đạo trung ương thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025

16/2022/TT-BLĐTBXH 06/09/2022 Thông tư

Ban hành Chương trình đào tạo về nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia

13/2022/TT-BGDĐT 03/08/2022 Thông tư

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông

38/2022/NĐ-CP 12/06/2022 Quy định (QyĐ)

Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động hợp đồng

439/ĐHLN-KTĐBCL 08/03/2022 Thông báo (TB)

Phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành

406/QĐ-BGDĐT 27/01/2022 Quyết định (QĐ)

Phê duyệt sổ tay phòng chống COVID-19 trong trường học

48/2021/TT-BGDĐT 31/12/2021 Thông tư

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về chế độ, chính sách cho HSSV

47/2021/TT-BGDĐT 31/12/2021 Thông tư

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục

46/2021/TT-BGDĐT 31/12/2021 Thông tư

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục đại học và TCCN

36/2018/QH14 23/12/2018 Luật

Phòng chống tham nhũng

04/2021/TT-TTCP 01/10/2021 Thông tư

Quy định quy trình tiếp công dân

05/VBHN-BGDĐT 30/08/2021 Quyết định (QĐ)

Cấp học bổng và trợ cấp xã hội đối với HSSV trường công lập

1931/ĐHLN-KTĐBCL 10/11/2021 Thông báo (TB)

Phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành

1689/ĐHLN-KTĐBCL 07/10/2021 Thông báo (TB)

Phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành

24/2021/tt-BGDĐT 08/09/2021 Thông tư

Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung 6 bậc

25/2021/TT-BGDĐT 08/09/2021 Thông tư

Hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên

40/2021/QĐ-UBND 06/09/2021 Quyết định (QĐ)

Khôi phục lại tình trạng của đất tại Đồng Nai

84/2021/NĐ-CP 22/09/2021 Nghị định

Quản lý thực vật rừng, động vật rừng

81/2021/NĐ-CP 27/08/2021 Nghị định

Quy đinh về học phí và miễn giảm học phí

1170/ĐHLN-KT&ĐBCL 05/07/2021 Công văn

Phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành

13/2021/BGDĐT 15/04/2021 Thông tư

Điều kiện, trình tự, thủ tục, thâm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

12/2011/TT-BGDĐT 05/04/2021 Thông tư

Ban hành chương trình bồi dưỡng NVSP cho người có bằng cử nhân trở thành giáo viên THCS, THPT

24/2021/NĐ-CP 23/03/2021 Nghị định

Quy định quản lý trong cơ sở giáo dục phổ thông công lộc

527/ĐHLN-KT&ĐBCL 07/04/2021 Công văn

Phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành

36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV 28/11/2014 Thông tư

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức trong Đại học công lập

11/2014/TT-BNV 09/10/2014 Thông tư

Quy định chức danh, mã số ngạch công chức chuyên ngành hành chính

19/2021/NĐ-CP 15/03/2021 Nghị định

Quy định quỹ phát triển khoa học

14/2021/NĐ-CP 01/03/2021 Nghị định

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi

13/2021/NĐ-CP 01/03/2021 Nghị định

Quy định đối thoại với thanh niên

Trang 1 trên 2