Họ Tên Chức vụ Email
Đỗ Thị Thắm Trưởng phòng - Kế toán trưởng tham792@yahoo.com.vn
Đỗ Ngọc Lương Phó trưởng phòng mailuongbc@gmail.com
Dương Thị Thúy Thủ quỹ duongthuy1986@gmail.com
Thiều Thị Kim Anh Chuyên viên thieukimanh89@gmail.com
Hoàng Thị Phương Thảo Chuyên viên  
Phạm Thị Ngọc Anh Chuyên viên  
Nguyễn Thị Vinh Chuyên viên vinh.vfu259@gmail.com