Chương trình đào tạo SĐH

1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

1.1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

STT

Chuyên ngành tuyển sinh

Mã ngành

1

Lâm học

862 02 01

2

Kỹ thuật chế biến lâm sản

854 90 01

3

Kỹ thuật cơ khí

852 01 03

4

Quản lý tài nguyên rừng

862 02 11

5

Kinh tế nông nghiệp

862 01 15

6

Khoa học môi trường

844 03 01

7

Quản lý kinh tế

834 04 10

8

Công nghệ sinh học

842 02 01

9

Mỹ thuật ứng dụng

821 04 10

10

Quản lý đất đai

885 01 03

1.2. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

STT

Chuyên ngành tuyển sinh

Mã ngành

1

Lâm sinh

62 62 02 05

2

Điều tra và quy hoạch rừng

62 62 02 08

3

Kỹ thuật cơ khí

62 52 01 03

4

Kỹ thuật chế biến lâm sản

62 54 03 01

5

Quản lý tài nguyên rừng

62 62 02 11

6

Kinh tế Nông nghiệp

62 62 01 15

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (xem file đính kèm)

3. CHUẨN ĐẦU RA (xem file đính kèm)