GIỚI THIỆU VỀ KHOA
Khoa Tài nguyên và Môi trường được thành lập theo Quyết định số 4534/ QĐ-BNN-TCCB, ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT (quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai) với 18 giảng viên thuộc 3 Bộ môn: Bộ môn Động thực vật, Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Bộ môn Khoa học Môi trường.


Giảng viên Khoa Tài nguyên và Môi trường

           Khoa Tài nguyên và Môi trường có chức năng, nhiệm vụ đào tạo kỹ sư chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng và cử nhân chuyên ngành Khoa học môi trường, kỹ sư chuyên ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường, tham gia đào tạo kỹ sư chuyên ngành Lâm học, Bảo vệ thực vật.

          Khoa Tài nguyên và Môi trường thực hiện và tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, chuyên môn thông qua các lớp tập huấn ngắn hạn với hiệu quả cao. Đó là các lớp tập huấn về Sử dụng GPS và Mapinfo trong quản lý tài nguyên thiên nhiên; theo dõi diễn biến tài nguyên rừng; quản lý nhà nước và kiểm lâm viên trung cấp, kiểm lâm viên; kiểm lâm địa bàn; kỹ năng điều tra, giám sát, bảo tồn đa dạng sinh học; kỹ thuật bảo tồn nguồn gen thực vật quý hiếm, phòng cháy chữa cháy rừng, quản lý lưu vực, bảo vệ thực vật.
          Khoa Tài nguyên và Môi trường đang nỗ lực đẩy mạnh nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng các nhu cầu cấp bách của xã hội. Định hướng này cũng phù hợp với định hướng phát triển của Phân hiệu và góp phần nâng cao năng lực của giảng viên, trợ giảng cũng như chất lượng đào tạo. Khoa Tài nguyên và Môi trường có đội ngũ cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản trong nước và ngoài nước, năng động, sáng tạo, bổ sung cho lực lượng cán bộ KHCN.

II. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN
          Khoa Tài nguyên và Môi trường có tiền thân là Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Công chức Kiểm lâm (thành lập theo Quyết định số 4368/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/9/2001) và được tách hoạt động độc lập năm 2008 (sau khi Trường trung cấp Lâm nghiệp được sát nhập và nâng cấp lên thành cơ sở Đào tạo Đại học).  

      -   Đến ngày 11 tháng 11 năm 2010, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Công chức Kiểm lâm được nâng cấp hành Ban Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường (theo Quyết định số 998/QĐ-ĐHLN-TCCB, ngày 11 tháng 11 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp) vừa đảm nhận chức năng của Ban chuyên môn vừa có chức năng của Trung tâm Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Công chức Kiểm lâm phù hợp với định hướng phát triển mới của Nhà trường.

      - Đến ngày 1/2/2013 trung tâm được tách riêng theo Quyết định số 61/QĐ-ĐHLN ngày 21/01/2013 và Ban Quản lý Tài nguyên Rừng và Môi trường tập trung đúng chức năng, nhiệm vụ đào tạo bậc Đại học, Cao đẳng và bậc Trung cấp được giao.

       -  Đến ngày 05/10/2016 trên cơ sở nâng cấp Cơ sở 2 thành Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp theo quyết định số 4213/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GDĐT thì Ban Quản lý Tài nguyên Rừng và Môi trường được nâng cấp và đổi tên thành Khoa Tài nguyên và Môi trường.
III. MỤC TIÊU GIÁO DỤC

         Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ ngành Lâm nghiệp và phát triển nông thôn, đáp ứng nhu cầu xã hội cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

         Người học sau khi tốt nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt; có kiến thức cơ bản, chuyên môn vững vàng, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc ngành được đào tạo; có kỹ năng thực hành nghề nghiệp cơ bản; có khả năng tự học, tự nghiên cứu thích ứng với thực tiễn; có kỹ năng tin học, ngoại ngữ đủ đáp ứng yêu cầu công việc và hội nhập quốc tế.
IV. CHỨC NĂNG
         Là đơn vị quản lý đào tạo cơ sở của Trường giúp Giám đốc Phân hiệu trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, NCKH, thực nghiệm, chuyển giao công nghệ. Trực tiếp quản lý các hoạt động chuyên môn và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tào theo Luật giáo dục Đại học, đồng thời chịu trách nhiệm về chất lượng toàn diện của HSSV trong Khoa theo Quy chế hiện hành trong tình hình mới…

          Khoa Tài nguyên và Môi trường tổ chức đào tạo kỹ sư, cử nhân một số ngành theo mục tiêu, quy mô các loại hình đào tạo của Nhà trường đã được Bộ GD& ĐT, Bộ NN&PTNT phê duyệt.
V. NHIỆM VỤ
      1. Tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức đào tạo kỹ sư chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng và cử nhân, thạc sỹ chuyên ngành Khoa học môi trường, kỹ sư chuyên ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường, tham gia đào tạo kỹ sư chuyên ngành Lâm học, Bảo vệ thực vật ...
      2. Tổ chức đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường, tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, quản lý nội dung chuyên môn và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo HSSV.
      3. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án, đề tài trong nước và hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với NCKH, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.
      4. Quy hoạch xây dựng đội ngũ, quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc khoa theo phân cấp của Giám đốc Phân hiệu. Cùng với các phòng, ban chức năng thực hiện chế độ chính sách đối với CBVC và HSSV trong Khoa.
      5. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình các môn học thuộc Khoa quản lý. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bố trí thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.
       6. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, bài giảng môn học do Giám đốc Phân hiệu giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bố trí thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.
      7. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc Khoa.
VI. THÀNH TÍCH ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
    * 8 năm liền (từ năm 2009 – 2018) được công nhận là đơn vị xuất sắc của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp.
    * Được nhận 01 giấy khen của Trường Đại học Lâm nghiệp: Giấy khen Số: 513/QĐ- ĐHLN-TCCB ngày 15/4/2015, Trường Đại học Lâm nghiệp
    * Được nhận 02 bằng khen của Bộ: Quyết định số 2204/QĐ-BNN- TCCB ngày 30/09/2013 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT. Quyết định số 4559/QĐ-BNN- TCCB ngày 01/11/2015 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.

VI. LÃNH ĐẠO KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

Giai đoạn

Trưởng Khoa/Ban

Phó Trưởng Khoa/Ban

2010 - 2011

KS.CN. Hồ Sỹ Tương

 

2010 - 2014

KS.CN. Hồ Sỹ Tương

ThS. Nguyễn Thị Hà

2014 - 2015

ThS. Nguyễn Thị Hà

 

2015 - 2018

ThS. Nguyễn Thị Hà

TS. Kiều Mạnh Hưởng

2018 – 8/2020

TS. Nguyễn Thị Hà

TS. Kiều Mạnh Hưởng

11/2020 – đến nay

TS. Nguyễn Thị Hà

TS. Phạm Văn Hường

PHIM TƯ LIỆU: