TS.Nguyễn Sỹ Hà
Phó Giám đốc
Phụ trách Phân hiệu

-    Phụ trách chung tất cả các công tác trong toàn Phân hiệu;
-    Phụ trách Chiến lược phát triển Phân hiệu;
-    Phụ trách công tác tổ chức, nhân sự, thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức và lao động;
-    Phụ trách công tác xây dựng quy chế, quy định nội bộ;
-    Phụ trách công tác tài chính của Phân hiệu;
-    Phụ trách cơ sở vật chất, dự án đầu tư, nâng cấp Phân hiệu;
-    Phụ trách hoạt động đào tạo sau đại học;
-    Phối hợp chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của Trường THPT Lâm Nghiệp Đồng Nai theo phân cấp của Trường ĐHLN;
-    Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra;
-    Phụ trách công tác hành chính, tổng hợp; an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, công tác y tế; phòng, chống cháy nổ;
-    Phụ trách công nghệ thông tin; cổng thông tin điện tử; công tác tuyên truyền, quảng bá; bản tin nội bộ của Phân hiệu;
-    Phụ trách công tác dịch vụ, đào tạo ngắn hạn;
-    Phụ trách công tác quản lý công sản, vệ sinh, cảnh quan môi trường;
-    Phụ trách các hoạt động sản xuất kinh doanh - dịch vụ trong và ngoài Phân hiệu;
-    Phụ trách công tác đời sống, chế độ chính sách, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;
-    Phụ trách công tác tư tưởng chính trị của viên chức, lao động hợp đồng và người học;

Phụ trách các đơn vị:
Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Quản lý đầu tư và Thiết bị, Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Ban thanh tra, Khoa Lý luận chính trị, Khoa Khoa học cơ bản, Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ, Trung tâm sản xuất dịch vụ, Trung tâm Nông - Lâm nghiệp.


TS.Mai Hải Châu

Phó Giám đốc
-    Phụ trách hoạt động đào tạo đại học trong và ngoài Phân hiệu;
-    Phụ trách các dự án, đề án mở rộng và phát triển ngành nghề, quy mô đào tạo;
-    Phụ trách các hoạt động rà soát phát triến, đồi mới chương trình đào tạo;
-    Phụ trách các hoạt dộng tuyển sinh, quan hệ doanh nghiệp và giới thiệu việc làm;
-    Phụ trách công tác khảo thí, công tác quản lý, duy trì, đảm bảo chất lượng trường đại học. 
-    Phụ trách công tác quản lý, rà soát mua sắm tài sản, thiết bị và công cụ, dụng cụ phục vụ thực hành, thực tập;
-    Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học; hoạt động dự án và hợp tác quốc tế; tư vấn và chuyển giao công nghệ; công tác khởi nghiệp;
-    Phụ trách công tác sinh viên, rèn luyện, thi đua, khen thưởng, kỷ luật sinh viên.
-    Phụ trách công tác đoàn thể quần chúng; phối hợp công tác với công đoàn;
-    Phụ trách kế hoạch tài chính Văn - Thể;
-    Phụ trách công tác mua sắm sách, báo;
-    Phụ trách kế hoạch tài chính liên quan đến đào tạo;
-    Thực hiện các nhiệm vụ khác do Phụ trách Phân hiệu phân công;

Phụ trách các đơn vị:
Phòng Đào tạo, Phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Phòng Đảm bảo chất lượng, Khoa Lâm học, Khoa Nông học, Khoa Kinh tế, Khoa Tài nguyên và Môi trường, Khoa Công nghiệp và Kiến trúc, Trung tâm Thực nghiệm và Phát triển công nghệ, Thư viện.