Ban chủ nhiệm khoa Khoa học cơ bản
1.    Ths.GV. Lê Đình Lương - Trưởng khoa
2.    Ths.GV. Nguyễn Kim Hậu - P. Trưởng khoa

Chức năng:
•    Quản lý và điều hành đảm bảo chất lượng các hoạt động trong công tác đào tạo,  giảng dạy các  môn học thuộc khối kiến thức cơ bản gồm Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Giáo dục thể chất cho  sinh viên toàn trường.
•    Thực hiện và Tham gia nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực khoa học cơ bản và khoa học  ứng dụng với các lĩnh vực liên quan.
•    Quản lý, điều hành, phân công giám sát đội ngũ cán bộ viên chức, giảng viên trong đơn vị thực hiện đúng quy trình hoạt động theo sự phân cấp của nhà trường.
•    Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường để thiết lập, triển khai, duy trì và cải tiến công tác  hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đảm bảo chất lượng giáo dục.

Nhiệm vụ:
3.1. Nhiệm vụ của  Khoa
Lập kế hoạch công tác theo năm học, công tác đảm bảo chất lượng, trình Hiệu trưởng phê duyệt.
•    Thiết lập, tổ chức, triển khai, quản lý công tác đào tạo của đơn vị, duy trì và cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, từ cấp bộ môn đến Khoa theo hệ thống trong toàn trường.
•    Tham gia xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy các môn học thuộc đơn vị quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác đào tạo.
•    Tổ chức biên soạn, thẩm định giáo trình, bài giảng của các môn học do khoa quản lý.
•    Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, thực hiện và tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp theo quy trình hoạt động quản lý nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ: Quy trình thực hiện đề tài, đánh giá hiệu quả nghiên cứu; Quy trình quản lý kết quả nghiên cứu và thực hiện sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm nghiên cứu.
•    Tổ chức thực hiện giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức,lối sống cho cán bộ giảng viên trong khoa.
•    Tổ chức bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo của trường.    
•    Tổ chức xét thi đua, khen thưởng cấp khoa, đề nghị nâng lương cho cán bộ viên chức và      người lao động trong khoa.
 
•    Quản lý cơ  sở vật chất, thiết bị do nhà trường trang bị để phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.
3.2 Nhiệm vụ của các bộ môn  trực thuộc khoa.
Bộ môn Toán
•    Đề nghị cơ cấu nhân sự của bộ môn. Quản lý quy trình và đảm bảo chất lượng trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng dạy thuộc bộ môn.
•    Quản lý, đảm bảo chất lượng đào tạo các môn học trong bộ môn gồm: Tóan cao cấp; Xác suất Thống kê; Toán ứng dụng trong môi trường.
•    Xây dựng đề cương, biên soạn giáo trình các môn học của bộ môn.
•    Xây dựng ngân hàng đề thi cho bộ môn.
•    Tham gia nghiên cứu khoa học về những lĩnh vực liên quan đến ngành Toán.
Bộ môn Lý
•    Đề nghị cơ cấu nhân sự của bộ môn. Quản lý quy trình và đảm bảo chất lượng trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng dạy thuộc bộ môn.
•    Quản lý, đảm bảo chất lượng đào tạo các môn học môn học của bộ môn gồm: Vật lý đại cương, Kỹ thuật điện – điện tử, Cơ học lý thuyết, Thí nghiệm vật lý.
•    Xây dựng đề cương, biên sọan giáo trình các môn học của bộ môn.
•    Xây dựng ngân hàng đề thi cho bộ môn.
•    Tham gia nghiên cứu khoa học về những lĩnh vực trong Vật lý, hướng đến ứng dụng vào các chuyên ngành cơ khí, công nghệ địa chính...
Bộ môn Hóa - Sinh
•    Đề nghị cơ cấu nhân sự của bộ môn. Quản lý quy trình và đảm bảo chất lượng trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng dạy và nhân viên phục vụ thuộc bộ môn.
•    Quản lý, đảm bảo chất lượng đào tạo các môn học trong bộ môn gồm: Hóa đại cương, Hóa Phân tích, Hóa môi trường,Hóa hữu cơ, Hóa cao phân tử, Thí nghiệm hóa, Sinh học đại cương, Hóa sinh, Di truyền học, Sinh lý thực, Tế bào, Động Vật học; Thực hành: Sinh học đại cương, Hóa sinh,...
•    Xây dựng đề cương, biên sọan giáo trình các môn học của bộ môn.
•    Xây dựng ngân hàng đề thi cho bộ môn.
•    Tham gia nghiên cứu khoa học về những lĩnh vực thuộc Hóa học và Sinh học gắn liền với ứng dụng vào  các ngành nông lâm, công nghệ môi trường…  
Bộ môn Giáo dục Thể chất
•    Đề nghị cơ cấu nhân sự của bộ môn. Quản lý quy trình và đảm bảo chất lượng trong hoạt động giảng dạy của cán bộ giảng dạy thuộc bộ môn.
•    Quản lý, đảm bảo chất lượng các môn học của bộ môn gồm: Bóng đá, bóng chuyền, điền kinh, bơi lội.
•    Xây dựng giáo án, phương pháp huấn luyện cho các môn học của bộ môn.