Lịch họp tuần

Thứ
ngày

Thời
Gian

Địa Điểm

Nội Dung

Thành Phần

Chủ trì

 Thứ hai
06/02

         

Thứ ba
07/02

8h00 Phòng họp B Họp triển khai phần mềm hỗ trợ tuyển sinh bậc đại học năm 2023. Đại điện BGĐ (T. Châu); Trưởng các phòng: Đào tạo, TCHC, TCKT; Trưởng các Khoa CNKT, Lâm học, Kinh tế, Nông học, TNMT và Trung tâm THNN. Ông Mai Hải Châu
14h00 Phòng 204.G1 Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2023. Chủ trì đề tài: TS. Tường Thị Mai Lương - Khoa KHCB Theo QĐ số 36/QĐ-PHĐHLN-KHCN&HTQT ngày 17/01/2023 Chủ tịch hội đồng
15h00 Phòng 204.G1 Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2023. Chủ trì đề tài: ThS. Nguyễn Thị Hồng - Khoa KHCB Theo QĐ số 36/QĐ-PHĐHLN-KHCN&HTQT ngày 17/01/2023 Chủ tịch hội đồng

Thứ tư
08/02

         

Thứ năm
09/02

         

Thứ sáu
10/02

         

Thứ bảy
11/02

         

Chủ nhật
12/02