Vị trí và chức năng

1. Ban Thanh tra là đơn vị thuộc Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi tắt là Ban) được thành lập theo Quyết định số 758/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 17/4/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp.
2. Ban có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Phân hiệu quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động thanh tra, kiểm tra; phòng, chống tham nhũng; khiếu nại, tố cáo; công tác tiếp dân và công tác pháp chế theo quy định của pháp luật.
3. Tên tổ chức.
a) Tên viết đầy đủ bằng tiếng Việt: Ban Thanh tra;
b) Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Inspection Department. Tên viết tắt là: ID.
4. Trụ sở chính của Ban đặt tại khuôn viên của Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai.

Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó theo quy định của pháp luật.
2. Thanh tra việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với tổ chức, đơn vị và cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Giám đốc.
3. Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục; quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản và cơ sở vật chất; hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế; công tác tổ chức cán bộ; việc thực hiện các quy định về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của Phân hiệu, an toàn lao động.
4. Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.
5. Báo cáo, tổng kết về công tác thanh tra; công tác tiếp dân; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng của Phân hiệu theo yêu cầu của Giám đốc và cấp trên; kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nước về giáo dục, đào tạo.
6. Tư vấn cho Hội đồng Phân hiệu, Giám đốc về vấn đề pháp lý trong các hoạt động của Phân hiệu theo pháp luật và nguyên tắc pháp chế. Chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các văn bản do Giám đốc ban hành.
7. Giúp Giám đốc chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan Nhà nước gửi xin ý kiến; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc sửa đổi bổ sung văn bản quy phạm pháp luật.
8. Phối hợp với các đơn vị kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật, quy định của Phân hiệu và kiến nghị các biện pháp xử lý vi phạm.
9. Thực hiện công tác pháp chế về tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Nhà nước, các Bộ, Ban, ngành... liên quan đến CBVC, LĐ và HSSV trong toàn Phân hiệu.
10. Thu thập và cung cấp các minh chứng liên quan nhiệm vụ của đơn vị để phục vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục.
11. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Giám đốc Phân hiệu giao.

Cơ cấu tổ chức
1. Ban Thanh tra có Trưởng ban và không quá 02 Phó Trưởng ban do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Giám đốc Phân hiệu và quy định của pháp luật.
2. Trưởng ban điều hành hoạt động của Ban, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Phân hiệu và trước pháp luật về mọi mặt hoạt động của Ban; bố trí viên chức, LĐHĐ phù hợp với nhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Phó Trưởng ban giúp Trưởng ban theo dõi, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Trưởng ban và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.
4. Biên chế của Ban do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp quyết định trong tổng số trong biên chế của Trường được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao. Viên chức, LĐHĐ của Ban thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Trưởng ban phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Attachments:
FileFile size
Download this file (Quy che hoat dong ban Thanh tra.doc)Quy che hoat dong ban Thanh tra.doc0 kB