Vị trí và chức năng
1.    Phòng Chính trị và Công tác sinh viên là đon vị thuộc Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi tắt là Phòng) được thành lập theo Quyết định số 4534/QĐ-BNN-TCCB ngày 02/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2.    Phòng có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Phân hiệu quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các mảng công tác sau:
a)    Giáo dục chính trị tư tưởng cho viên chức, lao động hợp đồng và sinh viên trong Phân hiệu;
b)    Thông tin tuyên truyền; giáo dục pháp luật, tư vấn toàn diện cho sinh viên;
c)    Công tác sinh viên; các chế độ chính sách đối với sinh viên, phối họp trong công tác quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú.
2.    Tên tổ chức
a)    Tên viết đầy đủ bằng tiếng Việt: Phòng Chính trị và Công tác sinh viên;
b)    Ten giao dịch bằng tiếng Anh: Political and Students Affairs Division. Tên viết tắt là: PSAD.


Nhiệm vụ và quyền hạn

 1. Theo dõi, lập kế hoạch và hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho đội ngũ viên chức, LĐHĐ, sinh viên trong từng thời kỳ và năm học;
 2. Tổ chức các buổi học tập chính trị đầu khoá đầu năm, cuối khóa cho sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các buổi nói chuyện thời sự; các hoạt động giáo dục pháp luật, tư vấn tâm lý, kỹ năng mềm, phổ biến chế độ chính sách cho sinh viên theo kế hoạch;
 3. Phối hợp với Trung tâm SXDV và chính quyền địa phương trong công tác quản lý sinh viên nội trú; ngoại trú; bảo đảm trật tự an ninh, môi trường sinh hoạt và giáo dục lành mạnh; đẩy mạnh phong trào tự quản trong sinh viên;
 4. Tổ chức Hội nghị giao ban công tác sinh viên theo định kỳ; tổ chức Hội nghị cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm lớp mỗi năm học; kết thúc năm học, hướng dẫn, kiểm tra, nhận xét đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của các giáo viên chủ nhiệm và của cố vấn học tập. Hàng năm tổ chức Hội nghị đối thoại giữa sinh viên với Giám đốc Phân hiệu và lãnh đạo các đơn vị thuộc Phân hiệu;
 5. Chủ trì cùng với các khoa trong công tác quản lý, phân loại xếp hạng, khen thưởng, kỷ luật và giải quyết những thủ tục hành chính cho sinh viên, xét điểm rèn luyện cho sinh viên; quản lý, theo dõi tình hình học tập, sinh hoạt, nhận xét đánh giá sinh viên tất cả các hệ và bậc học theo quy chế công tác sinh viên; thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật sinh viên, thường trực Hội đồng khen thưởng, kỷ luật sinh viên;
 6. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chọn cử sinh viên đi học tập, công tác ở nước ngoài và giải quyết các thủ tục cần thiết liên quan;
 7. Triển khai xét học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội và các chế độ chính sách liên quan đến sinh viên; tìm kiếm, tiếp nhận các nguồn học bổng cho sinh viên; phối hợp với các Phòng, Khoa, Trung tâm có liên quan tham mưu đề xuất mức đóng học phí, lệ phí sinh viên;
 8. Giải quyết hồ sơ, chính sách cho sinh viên vào học tại Phân hiệu, chuyển trường, tốt nghiệp ra trường, ... Tổ chức xét cho sinh viên ngừng học, thôi học, nghỉ tạm thời và trở lại học tập vì các lý do cá nhân, sức khoẻ theo quy chế công tác sinh viên; tiếp nhận, quản lý và thực hiện các chế độ chính sách đối với sinh viên nước ngoài học tập tại Phân hiệu;
 9. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, quần chúng thực hiện các hoạt động về thông tin tuyên truyền bằng các hình thức phát thanh, truyền hình, pano, áp phích, biểu ngữ, diễn đàn, hội thảo, bản tin nội bộ, quảng cáo, hội chợ, trưng bày, triển lãm; chủ trì và phối hợp với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ trang trí, khánh tiết liên quan đến sinh viên của Phân hiệu;
 10. Phối hợp với các đơn vị tiếp nhận sinh viên trúng tuyển vào học tại Phân hiệu, nhập dữ liệu hồ sơ sinh viên vào phần mềm quản lý, cấp sổ tay sinh viên; tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên vào đầu khóa học, cấp thẻ sinh viên, sinh viên NCKH, công tác trật tự an ninh, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; chủ trì công tác bảo vệ nội bộ trong sinh viên; phối hợp với Đoàn Thanh niên và các khoa huy động sinh viên làm vệ sinh quang cảnh, các hoạt động tình nguyện;
 11. Phối hợp chặt chẽ với công an và chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn, tính mạng và tài sản đối với sinh viên nội trú và ngoại trú; tổ chức kiểm tra công tác sinh viên nội trú, ngoại trú;
 12. Phối hợp với Đoàn Thanh niên thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên; tổ chức các hoạt động nhằm thu hút sinh viên, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để sinh viên phấn đấu và được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam;
 13. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức khai giảng, bế giảng, tư vấn tuyển sinh;
 14. Chủ trì tổ chức “Ngày hội việc làm” cho sinh viên; kết nối, tìm kiếm, hỗ trợ và giới thiệu việc làm cho sinh viên đang học tập và tốt nghiệp ra Trường;
 15. Chủ trì tổ chức các hoạt động Văn – Thể, các ngày lễ, các đại hội và lễ kỷ niệm liên quan đến công tác sinh viên hàng năm;
 16. Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế về công tác sinh viên; quản lý toàn bộ hồ sơ, giấy tờ, sổ sách, quy chế, chế độ chính sách liên quan đến sinh viên. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê và làm báo cáo theo định kỳ, đột xuất hàng năm về công tác chính trị và quản lý học sinh sinh viên theo yêu cầu của Giám đốc Phân hiệu và của cơ quan quản lý cấp trên;
 17. Chủ trì tổ chức tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động giao lưu để sinh viên tiếp cận với các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, phối hợp với Đoàn Thanh niên Phân hiệu để triển khai các hoạt động của các câu lạc bộ liên quan đến công tác sinh viên;
 18. Tổ chức tuyên truyền, vận động học viên, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế; làm đầu mối thu phí, lệ phí tham gia bảo hiểm y tế và các loại bảo hiểm khác theo quy định;
 19. Quản lý lễ phục và phục vụ lễ cho các Lễ khai giảng, bế giảng, tốt nghiệp và các sự kiện của Phân hiệu;
 20. Phối hợp với các đơn vị liên quan để liên lạc, khảo sát và lấy ý kiến của cựu người học và các bên liên quan;
 21. Thu thập và cung cấp các minh chứng liên quan nhiệm vụ của Phòng để phục vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục;

22. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Giám đốc Phân hiệu giao.