Vị trí và chức năng
1. Phòng Đảm bảo chất lượng là đơn vị thuộc Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi tắt là Phòng) được thành lập theo Quyết định số 1110/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 30/6/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp.
2. Phòng có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Phân hiệu quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản pháp quy của Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Lâm nghiệp về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.
3. Tên tổ chức
a) Tên viết đầy đủ bằng tiếng Việt: Phòng Đảm bảo chất lượng;
b) Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Education Quality Assurance Division. Tên viết tắt là: EQAD.

Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Xây dựng và trình Giám đốc Phân hiệu ký ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục trên cơ sở các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Lâm nghiệp.
2. Xây dựng kế hoạch trình Giám đốc Phân hiệu Quyết định và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đào tạo của Phân hiệu theo đúng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Lâm nghiệp.
3. Lập kế hoạch khắc phục các hạn chế, yếu kém về chất lượng giáo dục đào tạo của Phân hiệu sau các kỳ kiểm định chất lượng Trường, đánh giá chương trình đào tạo. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.
4. Công bố công khai chất lượng giáo dục đào tạo trên các phưong tiện thông tin của Phân hiệu.
5. Chủ trì và phối hợp thực hiện việc khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan về công tác quản lý và đào tạo của Phân hiệu.
6. Làm đầu mối tổ chức thực hiện thu thập minh chứng, lưu giữ, bảo mật cơ sở dữ liệu của Phân hiệu để phục vụ công tác kiểm định chất lượng.
7. Tổ chức các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, đào tạo và tập huấn chuyên môn cho đội ngũ chuyên trách về công tác đảm bảo chất lượng của Phân hiệu.
8. Tổ chức, kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng của Phân hiệu.
9. Thực hiện công tác tổng họp, thống kê và làm báo cáo theo định kỳ, đột xuất hàng năm về công tác đảm bảo chất lượng của Phân hiệu theo yêu cầu của Giám đốc Phân hiệu và của cơ quan quản lý cấp trên.
10. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Giám đốc Phân hiệu giao.