I. Vị trí và chức năng

1.    Phòng Đào tạo là đơn vị thuộc Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi tắt là Phòng) được thành lập theo Quyết định số 4534/QĐ-BNN-TCCB ngày 02/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2.    Phòng có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Phân hiệu quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các mảng công tác sau:
a)    Tổ chức tuyển sinh, quản lý đào tạo và tính học phí cho các hệ ở bậc đại học theo quy định của pháp luật và của Phân hiệu;
b)    Công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập đối với sinh viên bậc đại học;
c)    Tồ chức triển khai, thực hiện công tác khảo thí cho các bậc học tại Phân hiệu theo quy định hiện hành;
d)    Phối hợp với phòng chức năng tại Cơ sở chính trong việc phát triển, cập nhật chương trình đào tạo và tổ chức các hoạt động xét tốt nghiệp, in bằng tốt nghiệp bậc đại học;
e)    Hoàn thiện các báo cáo và các hoạt động khác có liên quan đến công tác đào tạo bậc đại học theo yêu cầu của cấp trên.

3.    Tên tổ chức
a)    Tên viết đầy đủ bằng tiếng Việt: Phòng Đào tạo;
b)    Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Academic Affairs Division. Tên viết tắt là: AAD.


II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1.    Công tác đào tạo
a)    Tổ chức công tác tuyển sinh bậc đại học và các loại hình giáo dục thường xuyên khác, gồm các khâu từ quảng bá, tổ chức tuyến sinh đến thông báo sinh viên nhập học tại Phân hiệu; sắp xếp tổ chức sinh viên theo đơn vị lớp, theo bậc, hệ đào tạo tương ứng;
b)    Chủ trì Hội nghị tuyển sinh hàng năm làm cơ sở cho việc xây dựng Đề án tuyển sinh, kế hoạch tuyển sinh, các hoạt động tư vấn, xúc tiến tuyển sinh và các loại hình đào tạo bậc đại học theo năm; xây dựng chiến lược tuyển sinh của Phân hiệu;
c)    Nghiên cứu đề xuất phương hướng thay đổi ngành nghề, mở rộng quy mô, các loại hình đào tạo gắn với nhu cầu xã hội; chủ trì và phối hợp với Cơ sở chính xây dựng kế hoạch rà soát, đổi mới chương trình đào tạo; tổ chức chỉ đạo, xây dựng và thực hiện mục tiêu, chương trình đào tạo các ngành học, bậc học, các loại hình đào tạo;
d)    Chỉ đạo thực hiện kế hoạch biên soạn giáo trình, bài giảng và các tài liệu phục vụ giảng dạy trong toàn Phân hiệu theo kế hoạch chung toàn Trường được Hiệu trưởng phê duyệt;
đ) Tổ chức xây dựng và chỉ đạo triển khai kế hoạch giảng dạy, thí nghiệm thực hành, thực tập nghề nghiệp của các ngành đào tạo, các loại hình đào tạo trong toàn Phân hiệu; phối hợp với Phòng Đào tạo tại Cơ sở chính trong việc sắp xếp giảng viên tham gia giảng dạy bậc đại học tại Phân hiệu;
e)    Quản trị hệ thống phần mềm quản lý đào tạo, quản lý việc cấp phát mật khẩu và tài khoản cho sinh viên và giảng viên; xây dựng thời khóa biểu trực tuyến cho sinh viên đăng ký học; phân quyền cho giảng viên giảng dạy và nhập điểm quá trình; nhập kết quả thi kết thúc học phần của sinh viên vào hệ thống mạng để các đơn vị có liên quan khai thác sử dụng; quản lý toàn bộ dữ liệu điểm bản cứng, trên hệ thống mạng và sao lưu dữ liệu theo quy định;
g)    Tổ chức chỉ đạo thực hiện các quy chế đào tạo cho các bậc và loại hình đào tạo; miễn thi, hoãn thi, học vượt, học bù, học ngành thứ hai, chuyển ngành học và chuyển trường cho sinh viên trong Phân hiệu theo quy chế đào tạo hiện hành;
h)    Quản lý chất lượng giảng dạy của giảng viên, học tập của sinh viên. Đề xuất với Giám đốc về các chủ trương và giải pháp đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập;
i)    Căn cứ kế hoạch giảng dạy, phối hợp với các Khoa, Bộ môn và đội ngũ giảng viên lập kế hoạch mời giảng và thực hiện chế độ thanh quyết toán tiền vượt giờ cho giảng viên và kinh phí mời giảng theo quy định hiện hành;
k)    Thường trực các Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng xét tốt nghiệp cuối khóa; Hội đồng xét điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp; Hội đồng xét cảnh báo học tập; Hội đồng thi tốt nghiệp, thi lại tại Phân hiệu theo quy định hiện hành;
l)    Chủ trì Hội nghị kế hoạch đào tạo hàng năm làm cơ sở bố trí giảng viên, trang bị cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo; đề xuất tổ chức thực hiện các Hội nghị chuyên đề về phát triển đào tạo, chương trình, tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo,...; tổ chức Lễ khai giảng, tổng kết và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên;
m)    Quản lý và phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục thường xuyên trong phạm vi toàn Phân hiệu (bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học,...); tổ chức các hoạt động học chuyển đổi, bổ sung môn học cho thí sinh dự thi Thạc sĩ, văn bằng 2; Quản lý và phối hợp tổ chức việc đánh giá năng lực ngoại ngữ, tin học theo chuẩn đầu ra Đại học;
n)    Chủ trì công tác tiếp nhận sinh viên trúng tuyến vào học các ngành bậc Đại học theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
o)    Quản lý, cấp phát và lưu trữ hồ sơ cấp phát các loại văn bằng bậc đại học, cao đẳng, trung cấp theo quy định hiện hành;
p)    Phối họp với Phòng Tài chính, kế toán thuộc Phân hiệu tính học phí cho toàn bộ các hệ học bậc đại học theo quy định của pháp luật và của Phân hiệu.

2.    Công tác khảo thí
a)    Xây dựng và trình Giám đốc ký ban hành các văn bản hướng dẫn về khảo thí trên cơ sở các quy chế, quy định của Trường Đại học Lâm nghiệp và Bộ Giáo dục và Đào tạo;
b)    Lập kế hoạch và tồ chức thực hiện các hoạt động thi hết học phần, thi tốt nghiệp; xây dựng kế hoạch từng lần thi các bậc học theo quy chế đào tạo; phối hợp với các Khoa, Bộ môn và các đơn vị chức năng tổ chức các kỳ thi; thực hiện lưu trữ bài thi và điểm thi theo quy chế đào tạo. Bàn giao kết quả thi các môn học/học phần bậc sau đại học cho Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế theo tiến độ; Đánh giá, phân tích xử lý kết quả thi;
c)    Phối hợp với các Khoa, Bộ môn xây dựng ngân hàng đề thi kết thúc môn học/học phần theo phân cấp của Giám đốc Phân hiệu; Trực tiếp quản lý và bảo mật ngân hàng đề thi, nhân sao, phát hành đề thi; Đánh giá đề thi với các bậc học và các loại hình đào tạo.

3.    Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê và làm báo cáo theo định kỳ, đột xuất hàng năm về công tác khảo thí, công tác tuyển sinh, quy mô đào tạo, thực hiện kế hoạch đào tạo toàn Phân hiệu theo yêu cầu của Giám đốc Phân hiệu và của cơ quan quản lý cấp trên; cung cấp các thông tin, số liệu về tình hình giảng dạy, học tập trong toàn Phân hiệu để phục vụ công tác quản lý theo quy định của Phân hiệu và của Trường Đại học Lâm nghiệp.

4.    Cung cấp các minh chứng liên quan nhiệm vụ của Phòng để phục vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

5.    Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Giám đốc Phân hiệu giao.