1. Vị trí và chức năng
1. Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế là đơn vị thuộc Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi tắt là Phòng) được thành lập theo Quyết định số 4534/QĐ-BNN-TCCB ngày 02/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. Phòng có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Phân hiệu quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các mảng công tác sau:
a) Đề xuất các chủ trương, xây dựng phương án, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch về các hoạt động khoa học, chuyển giao công nghệ (KHCN) và hợp tác quốc tế (HTQT);
b) Phối hợp với Phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Lâm nghiệp thực hiện một số hoạt động đào tạo sau đại học theo đúng các quy định hiện hành và theo phân cấp của Trường Đại học Lâm nghiệp.
2. Tên tổ chức
a) Tên viết đầy đủ bằng tiếng Việt: Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế;
b) Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Science Technology and International Cooperation Division. Tên viết tắt là: STICD.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Xây dựng kế hoạch, tổ chức quản lý, hướng dẫn việc triển khai kế hoạch hoạt động KHCN và HTQT.
2. Thường trực xây dựng, cập nhật và triển khai thực hiện các quy chế, quy định về hoạt động KHCN và HTQT.
3. Thư ký hội đồng Khoa học và Đào tạo của Phân hiệu.
4. Khai thác các nguồn vốn hoạt động KHCN; tổ chức, tham gia tư vấn xét chọn nhiệm vụ KHCN, đề xuất phân bổ nguồn vốn cho các nhiệm vụ KHCN từ nguồn kinh phí của Phân hiệu.
5. Quản lý các hoạt động chuyển giao công nghệ trong phạm vi toàn Phân hiệu; hỗ trợ và hướng dẫn các đơn vị, cá nhân trong việc khai thác các đề tài, dự án, hợp đồng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học; quản lý tiến độ thực hiện, tổ chức tổng kết đánh giá và nghiệm thu các nhiệm vụ KHCN theo quy định hiện hành.
6. Quản lý công tác quyền sở hữu trí tuệ của Phân hiệu; hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN trong việc đăng ký bản quyền và sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm khoa học công nghệ theo quy định hiện hành; quản lý và xác nhận hồ sơ năng lực về KHCN, lý lịch khoa học của viên chức, lao động hợp đồng trong Phân hiệu.
7. Tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc gia, quốc tế theo quy định của Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
8. Thực hiện các nhiệm vụ HTQT, chủ trì và yêu cầu các đơn vị có liên quan phối hợp giúp Giám đốc Phân hiệu tổ chức các cuộc làm việc với chuyên gia nước ngoài. Soạn thảo các văn bản về HTQT.
9. Thực hiện công tác quản lý thông tin, cơ sở dữ liệu về KHCN và HTQT; tổ chức phiên dịch, biên dịch các tài liệu về HTQT do Giám đốc Phân hiệu giao; biên tập tài liệu, ấn phẩm khoa học; tham gia tổ chức và chịu trách nhiệm chuyên môn của các sản phẩm KHCN phục vụ tuyên truyền, quảng cáo, triển lãm, trưng bày của Phân hiệu. Xây dựng, quản lý hồ sơ công trình nghiên cứu khoa học của Phân hiệu.
10. Cung cấp đầy đủ các thông tin về người nước ngoài đến Phân hiệu làm việc và viên chức, lao động hợp đồng của Phân hiệu ra nước ngoài công tác để làm thủ tục và quản lý theo quy định của Nhà nước; quản lý các đoàn ra, đoàn vào có liên quan tới Phân hiệu.
11. Hỗ trợ Phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Lâm nghiệp về công tác tuyển sinh sau đại học trong việc tiếp nhận hồ sơ và một số nội dung liên quan.
12. Bảo đảm các điều kiện, phương tiện và cơ sở vật chất phục vụ cho quá trình tổ chức lớp học, ôn thi các khóa học đào tạo sau đại học.
13. Phối hợp với Phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Lâm nghiệp quản lý học viên trong quá trình đào tạo, đôn đốc học viên thực hiện nề nếp học tập theo đúng quy chế, đóng học phí, kinh phí đào tạo theo quy định, là đầu mối tiếp nhận thông tin và thông báo xử lý, giải quyết, các thông tin liên quan tới lớp học cho học viên.
14. Phối hợp với Phòng Tổ chức, hành chính và các đơn vị liên quan đề xuất viên chức, người lao động trong Phân hiệu đi công tác, học tập ở nước ngoài và báo cáo Giám đốc Phân hiệu để trình Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp quyết định.
15. Phối hợp với các đơn vị trong Phân hiệu tìm kiếm đối tác hợp tác trong đào tạo sau đại học, NCKH và nâng cao năng lực cán bộ; khai thác và xây dựng các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, theo dõi hoạt động của các chương trình hợp tác mang yếu tố nước ngoài về cả nội dung và tiến độ theo văn bản dự án quy định.
16. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê và làm báo cáo theo định kỳ, đột xuất hàng năm về công tác KHCN và HTQT theo yêu cầu của Giám đốc Phân hiệu và của cơ quan quản lý cấp trên.
17. Thu thập và cung cấp các minh chứng liên quan nhiệm vụ của Phòng để phục vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục.
18. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Giám đốc Phân hiệu giao.

3. Cơ cấu tổ chức
1. Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Giám đốc Phân hiệu và quy định của pháp luật.
2. Trưởng phòng điều hành hoạt động của Phòng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Phân hiệu và trước pháp luật về mọi mặt hoạt động của Phòng; bố trí viên chức, LĐHĐ phù hợp với nhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.