Giới Thiệu

1. Vị trí và chức năng
1. Phòng Quản lý đầu tư và Thiết bị là đơn vị thuộc Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi tắt là Phòng) được thành lập theo Quyết định số 2567/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 05/12/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp.
2. Phòng có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Phân hiệu quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các mảng công tác sau:
a) Quản lý đầu tư mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất; quy hoạch xây dựng tổng thể mặt bằng phát triển của Phân hiệu;
b) Quản lý đất đai và tài sản trên đất đai, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, quản lý, khai thác, sử dụng, sửa chữa các loại thiết bị, máy móc của Phân hiệu.

2. Tên tổ chức
a) Tên viết đầy đủ bằng tiếng Việt: Phòng Quản lý đầu tư và Thiết bị;
b) Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Investment and Equipment Management Division. Tên viết tắt là: IEMD.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Trình kế hoạch vốn đầu tư hàng năm cho các dự án đầu tư; kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư của các dự án; điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư các dự án khi có những nhiệm vụ đột xuất hoặc khi phát sinh bất hợp lý trong quá trình triển khai thực hiện.
2. Chủ trì xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và mua sắm tài sản; phối hợp Phòng Tài chính, kế toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Lập thiết kế, dự toán và tổ chức thực hiện các hạng mục sửa chữa nhỏ; quản lý mặt bằng quy hoạch xây dựng tổng thể Phân hiệu theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
4. Tổ chức thực hiện sửa chữa lớn, mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của Phân hiệu.
5. Tổ chức lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt; tổ chức triển khai thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
6. Tổ chức lập hồ sơ đầu tư, mua sắm tài sản sau khi có kế hoạch sử dụng kinh phí được duyệt; xây dựng kế hoạch và quản lý tổ chức thực hiện việc mua sắm vật tư, thiết bị, sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, nguồn vốn khoa học công nghệ.
7. Tổ chức thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu trình chủ đầu tư phê duyệt.
8. Thường trực hội đồng xử lý tài sản Nhà nước từ các nguồn kinh phí.
9. Phối hợp với các phòng, ban của Phân hiệu trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các Ban quản lý dự án về quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, quản lý chi phí của các dự án đầu tư xây dựng tại Phân hiệu; báo cáo giám sát đầu tư theo quy định của pháp luật.
10. Quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật nhà cửa, đất đai, đường xá, công trình, kiến trúc, rừng cây; quản lý sử dụng thiết bị tài sản của Phân hiệu.
11. Lập kế hoạch và tổ chức quản lý việc duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ nhà cửa, đường xá, công trình kỹ thuật, kiến trúc; kế hoạch và tổ chức quản lý việc sửa chữa phục hồi thiết bị đánh giá tài sản; tổ chức việc kiểm kê và thanh lý tài sản, thiết bị, theo quy định.
12. Tổ chức, tiếp nhận, phân phối, cấp phát các loại máy móc, thiết bị, công cụ theo kế hoạch đã được Giám đốc phê duyệt; tổ chức kiểm kê tài sản, thiết bị, công cụ, dụng cụ theo quy định.
13. Theo dõi, giám sát các đơn vị trong việc quản lý sử dụng máy móc, thiết bị; đề xuất việc tổ chức sử dụng hợp lý thiết bị, công cụ theo quy định.
14. Thu thập và cung cấp các minh chứng liên quan nhiệm vụ của đơn vị để phục vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục.
15. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Giám đốc Phân hiệu giao.

3. Cơ cấu tổ chức
1. Phòng Quản lý đầu tư và Thiết bị có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Giám đốc Phân hiệu và quy định của pháp luật.
2. Trưởng phòng điều hành hoạt động của Phòng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Phân hiệu và trước pháp luật về mọi mặt hoạt động của Phòng; bố trí viên chức, LĐHĐ phù hợp với nhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng theo dõi, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.
4. Biên chế của Phòng Quản lý đầu tư và Thiết bị do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp quyết định trong tổng số trong biên chế của Trường được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao. Viên chức, LĐHĐ của Phòng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.