BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

Số:  73 /ĐHLN-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2013

THÔNG BÁO QUY ĐỊNH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

 

 

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tuyển sinh liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp và từ Cao đẳng lên đại học cấp bằng đại học hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học như sau:

1. Ngành tuyển sinh

- Từ trung cấp lên đại học: ngành Kế toán, Quản lý đất đai, Lâm sinh và Quản lý tài nguyên rừng.

- Từ cao đẳng lên đại học: ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản lý đất đai, Kinh tế, Kinh tế nông nghiệp, Lâm sinh, Quản lý tài nguyên rừng, Khoa học môi trường, Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật cơ khí, Chế biến lâm sản, Hệ thống thông tin.

2. Thời gian đào tạo

2.1. Hệ chính quy

- Từ trung cấp lên đại học: 2,5 năm (5 học kỳ).

- Từ cao đẳng lên đại học: 1,5 năm (3 học kỳ).

2.2. Hệ vừa làm vừa học

- Từ trung cấp lên đại học: 3,0 năm (6 học kỳ).

- Từ cao đẳng lên đại học: 2,0 năm (4 học kỳ).

3. Đối tượng tuyển sinh trình vào học đại học

3.1. Hệ chính quy

a) Người có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ cao đẳng hoặc đại học phải dự thi 3 môn gồm: một môn cơ bản, một môn cơ sở ngành và một môn chuyên ngành. Môn dự thi theo quy định tại Phụ lục 1.

b) Người có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng chưa đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ cao đẳng hoặc đại học phải dự thi tuyển các môn văn hóa, năng khiếu theo khối thi của ngành thí sinh đăng ký học liên thông trong kỳ thi tuyển sinh cao đẳng, đại học chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hằng năm. Khối thi quy định tại Phụ lục 1.

c) Việc tổ chức tuyển sinh, xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.2. Hệ vừa làm vừa học

a) Người có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ cao đẳng hoặc đại học phải dự thi 3 môn: Một môn cơ bản, một môn cơ sở ngành và một môn chuyên ngành. Môn dự thi theo quy định tại Phụ lục 1.

b) Người có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng chưa đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp tính đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ cao đẳng hoặc đại học phải dự thi các môn văn hóa, năng khiếu theo khối thi của ngành thí sinh đăng ký học liên thông trong kỳ thi tuyển sinh cao đẳng, đại học hình thức vừa làm vừa học. Khối thi quy định tại Phụ lục 1.

c) Việc tổ chức tuyển sinh, xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Đại học Lâm nghiệp xin thông báo và kính đề nghị quý cơ quan, cá nhân thông báo rộng rãi để cán bộ trong cơ quan, đơn vị có nhu cầu có thể tham gia thi tuyển.

Thông báo này thay cho các thông báo trước đây về Quy định tuyển sinh đào tạo liên thông của trường Đại học Lâm nghiệp

Website: www.vfu.edu.vn; www.vfu2.edu.vn.

Điện thoại Cơ sở chính: (0433). 840440; 840707; Cơ sở 2: 061. 922254

.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Đăng Website;

- Lưu Đào tạo.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn