Attachments:
FileFile size
Download this file (Thông báo Thu học phí học kỳ I năm học 2022-2023.pdf)Thông báo Thu học phí học kỳ I năm học 2022-2023.pdf300 kB
Download this file (Quy định mức thu học phí bậc đại học năm học 2022-2023.pdf)Quy định mức thu học phí bậc đại học năm học 2022-2023.pdf1554 kB
Download this file (Thông báo thu học phí HKI năm học 2021-2022 - Lần 2.pdf)Thông báo thu học phí HKI năm học 2021-2022 - Lần 2.pdf358 kB
Download this file (Thông báp thu học phí các lớp cao học khóa 27 - Lần 2.pdf)Thông báp thu học phí các lớp cao học khóa 27 - Lần 2.pdf1443 kB
Download this file (Thông báo Thu học phí HKII năm học 2021-2022.pdf)Thông báo Thu học phí HKII năm học 2021-2022.pdf397 kB
Download this file (Thông báo Thu học phí lần 2.pdf)Thông báo Thu học phí lần 2.pdf1123 kB
Download this file (Quy định mức thu học phí các bậc đào tạo HK2 2021-2022.pdf)Quy định mức thu học phí các bậc đào tạo HK2 2021-2022.pdf914 kB
Download this file (Thông báo Thu học phí các lớp cao học Khóa 29A.pdf)Thông báo Thu học phí các lớp cao học Khóa 29A.pdf365 kB
Download this file (Thông báo Thu học phí các lớp cao học Khóa 28B.pdf)Thông báo Thu học phí các lớp cao học Khóa 28B.pdf400 kB
Download this file (Thông báo Thu học phí các lớp Cao học Khóa 28A - Lần 2.pdf)Thông báo Thu học phí các lớp Cao học Khóa 28A - Lần 2.pdf1494 kB
Download this file (Thông báo Thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022.pdf)Thông báo Thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022.pdf355 kB
Download this file (Quy định mức thu học phí các bậc đào tạo HKI năm học 2021-2022.pdf)Quy định mức thu học phí các bậc đào tạo HKI năm học 2021-2022.pdf954 kB
Download this file (1_Hướng dẫn đóng học phí trực tuyến.pdf)1_Hướng dẫn đóng học phí trực tuyến.pdf545 kB
Download this file (Thông báo Thu học phí học kỳ II năm học 2020-2021.pdf)Thông báo Thu học phí học kỳ II năm học 2020-2021.pdf348 kB
Download this file (Quy định mức thu học phí học chuyển đổi đầu vào Cao học năm 2021.pdf)Quy định mức thu học phí học chuyển đổi đầu vào Cao học năm 2021.pdf1085 kB
Download this file (Quy định mức thu học phí sau đại học.pdf)Quy định mức thu học phí sau đại học.pdf702 kB
Download this file (Thông báo Thu học phí học kỳ I năm học 2020-2021.pdf)Thông báo Thu học phí học kỳ I năm học 2020-2021.pdf394 kB
Download this file (Thông báo Thu học phí lớp cao học khóa 27B.pdf)Thông báo Thu học phí lớp cao học khóa 27B.pdf345 kB
Download this file (Thông báo Thu học phí lớp cao học khóa 27A.pdf)Thông báo Thu học phí lớp cao học khóa 27A.pdf353 kB
Download this file (Quyết định Quy định mức thu học phí các bậc đào tạo Năm học 2020-2021.pdf)Quyết định Quy định mức thu học phí các bậc đào tạo Năm học 2020-2021.pdf856 kB
Download this file (Thông báo thu học phí các lớp cao học khóa 27A.pdf)Thông báo thu học phí các lớp cao học khóa 27A.pdf320 kB
Download this file (Thông báo thu học phí các lớp cao học khóa 26B.pdf)Thông báo thu học phí các lớp cao học khóa 26B.pdf345 kB
Download this file (Thông báo thu học phí các lớp cao học khóa 26A.pdf)Thông báo thu học phí các lớp cao học khóa 26A.pdf335 kB
Download this file (Thông báo Thu học phí HKII năm học 2019-2020.pdf)Thông báo Thu học phí HKII năm học 2019-2020.pdf436 kB
Download this file (Quy định điều chỉnh mức thu học phí bậc đaò tạo liên thông từ TC lên ĐH hệ VLVH.pdf)Quy định điều chỉnh mức thu học phí bậc đaò tạo liên thông từ TC lên ĐH hệ VLVH.pdf682 kB
Download this file (Thông báo Thu học phí học kỳ I năm học 2019-2020.pdf)Thông báo Thu học phí học kỳ I năm học 2019-2020.pdf351 kB
Download this file (Mức thu  Ký túc xá Năm học 2019 - 2020.pdf)Mức thu Ký túc xá Năm học 2019 - 2020.pdf645 kB