Thực hiện báo cáo tổng kết các hoạt động KHCN hằng năm, trong ngày 10 tháng 01 năm 2019 tại hội trường Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang, Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, Sở NN&PTNT, Vườn QG Phú Quốc tiến hành nghiệm thu các nhiệm vụ KHCN đã triển khai thực hiện tại vườn QG Phú Quốc năm 2018, cụ thể như sau:

Nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá thực trạng xâm lấn của các loài thực vật ngoại lai tại Vườn quốc gia Phú Quốc” do TS.Kiều Mạnh Hưởng chủ trì đã nêu rõ thực trạng xâm lấn của các loài thực vật ngoại lai tại Vườn Quốc gia Phú Quốc và đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm góp phần nâng cao biện pháp quản lý và sử dụng có hiệu quả đối với các loài thực vật ngoại lai.

Nhiệm vụ “Xây dựng bộ mẫu tiêu bản gỗ một số loài thực vật tại Vườn quốc gia Phú Quốc” do TS. Nguyễn Văn Quý chủ trì đã xây dựng được 210 mẫu tiêu bản gỗ các loài thực vật rừng hiện hữu tại vườn QG Phú Quốc làm cơ sở phục vụ học tập, nghiên cứu và tham quan du lịch.

Một số hình ảnh tổng hợp: