Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm, Trong tháng 12/2018 và tháng 01/2019, Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức các Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2018 của cán bộ giảng viên.

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng đã nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, các ý kiến nhận xét của thành viên hội đồng và các ý kiến thảo luận.

Nghiên cứu khoa học là hoạt động thường niên nhằm thúc đẩy năng lực nghiên cứu, tư duy sáng tạo trong đội ngũ cán bộ giảng viên và sinh viên toàn trường.

Một số hình ảnh tổng hợp: