1. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các ngạch viên chức ngành Nông Lâm nghiệp được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai thực hiện.

2. Đào tạo chứng chỉ hành nghề tư vấn, giám sát, xây dựng, thi công công trình trong lĩnh vực Nông Lâm nghiệp theo nhiệm vụ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai thực hiện.

3. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức, viên chức ngành Nông Lâm nghiệp.

4. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; kết hợp đào tạo, bồi dưỡng với nghiên cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật giáo dục và các Quy định khác của pháp luật. Thực hiện liên doanh, liên kết với các tổ chức khoa học trong và ngoài nước, hợp tác, khai thác các đề tài, dự án, chương trình,...

5. Tư vấn giám sát, xây dựng và thi công công trình trong lĩnh vực Nông Lâm nghiệp theo quy định của pháp luật.

6. Quản lý giảng viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên và học viên thuộc Trung tâm, tổ chức tham gia các hoạt động theo quy định của Phân hiệu và pháp luật.

7. Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ viên chức thuộc Trung tâm theo quy định của Phân hiệu và pháp luật.

8.  Lập kế hoạch mua sắm để tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

9. Quản lý chứng chỉ, chứng nhận, mua phôi, in ấn, cấp chứng chỉ, chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng cho người học theo quy định.

10. Lưu trữ hồ sơ liên quan đến các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn.

11. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

12. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Giám đốc Phân hiệu giao.