TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NÔNG LÂM NGHIỆP

I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG
1. Trung tâm Đào tạo & bồi dưỡng Nông Lâm nghiệp là đơn vị thuộc Phân hiệu Trường Đại học lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi tắt là Trung tâm) được đổi tên theo Quyết định số 2797/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Lâm nghiệp và được quy định chức năng nhiệm vụ theo Quyết định số 2812/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 31/12/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp.
2. Trung tâm có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Phân hiệu quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ và các đối tượng khác; hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; hoạt động dịch vụ, chuyển giao công nghệ, tư vấn giám sát, xây dựng và thi công công trình trong ngành Nông Lâm nghiệp theo quy định của pháp luật.
3. Trung tâm được sử dụng con dấu và tài khoản của Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai để hoạt động theo quy định của pháp luật.
4. Tên tổ chức
a) Tên viết đầy đủ bằng tiếng Việt: Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Nông Lâm nghiệp;
b) Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Center for Training and Fostering in Agriculture and Forestry. Tên viết tắt là: CTFA.
5. Trụ sở chính của Trung tâm đặt tại khuôn viên của Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
1. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo tiêu chuẩn chức danh của các ngạch công chức, viên chức ngành Nông Lâm nghiệp theo nhiệm vụ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai thực hiện.
2. Bồi dưỡng kiến thức theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương ngành Nông Lâm nghiệp theo nhiệm vụ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai thực hiện.
3. Đào tạo chứng chỉ hành nghề tư vấn, giám sát, xây dựng, thi công công trình trong lĩnh vực Nông Lâm nghiệp theo nhiệm vụ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai thực hiện.
4. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ ngành Nông Lâm nghiệp.
5. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; kết hợp đào tạo, bồi dưỡng với nghiên cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật giáo dục và các Quy định khác của pháp luật. Thực hiện liên doanh, liên kết với các tổ chức khoa học trong và ngoài nước, hợp tác, khai thác các đề tài, dự án, chương trình,...
6. Tư vấn giám sát, xây dựng và thi công công trình trong lĩnh vực Nông Lâm nghiệp theo quy định của pháp luật.
7. Quản lý giảng viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên và học viên thuộc Trung tâm, tổ chức tham gia các hoạt động theo quy định của Phân hiệu và pháp luật.
8. Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ viên chức thuộc Trung tâm theo quy định của Phân hiệu và pháp luật.
9.  Lập kế hoạch mua sắm để tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng trình cấp thẩm quyền phê duyệt.
10. Quản lý chứng chỉ, chứng nhận, mua phôi, in ấn, cấp chứng chỉ, chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng cho người học.
11. Lưu trữ hồ sơ liên quan đến các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn.
12. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.
13. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Giám đốc Phân hiệu giao.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC
1. Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Giám đốc Phân hiệu và quy định của pháp luật.
2. Giám đốc điều hành hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Phân hiệu và trước pháp luật về mọi mặt hoạt động của Trung tâm; bố trí viên chức, LĐHĐ phù hợp với nhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Phó Giám đốc giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.
4. Biên chế của Trung tâm do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp quyết định trong tổng số trong biên chế của Trường được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao. Viên chức, LĐHĐ của Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.