1. TS. Nguyễn Sỹ Hà - Giám đốc

3. ThS. Tưởng Ngọc Khanh - P.Giám đốc

4. KS. Phùng Văn Hải - Tổ trưởng tổ quản lý KTX.

5. CN. Phạm Trọng Thanh - Nhân viên - Tổ QL KTX

6. KS. Nguyễn Quốc Tuấn - Nhân viên - Tổ QL KTX

7. Vũ Thị Huỳnh - Nhân viên - Tổ QL KTX

8. KS. Lâm Nhật Long - Nhân viên

9. Lê văn Tôn - Nhân viên

10. Nguyễn Đình Viện - Nhân viên