ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2023 (THEO HỌC BẠ THPT)

Chưa nhập
Chưa nhập
Chưa chọn
Chưa nhập
Chưa nhập
Chưa nhập thông tin
Chưa chọn
Chưa chọn
Chưa chọn
Chưa chọn

:: Xét điểm trung bình 3 môn học HK1 lớp 12 ::
(Ghi chú: KHXH bao gồm: Sử, Địa, GDCD)

Chưa chọn
Chưa nhập điểm
Chưa nhập điểm
Chưa nhập điểm

:: Xét điểm trung bình 3 môn học của cả năm lớp 12 ::
(Ghi chú: KHXH bao gồm: Sử, Địa, GDCD)

Chưa chọn
Chưa nhập điểm
Chưa nhập điểm
Chưa nhập điểm

:: Xét Điểm trung bình cả năm của từng năm học ::

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Chưa nhập
Invalid Input