ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2022

Chưa nhập
Chưa nhập
Chưa chọn
Chưa nhập
Chưa nhập
Chưa nhập thông tin
Chưa chọn
Chưa chọn
Chưa chọn
Chưa chọn
Chưa chọn

Quy định về đối tượng xét tuyển thẳng -> Xem tại đây

ĐIỀU KIỆN: Tốt nghiệp THPT; Đạt các quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Chưa nhập