1. Chức năng:

- Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, NCKH liên quan đến các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính – Kế toán và Quản trị Kinh doanh. Trực tiếp quản lý các hoạt động chuyên môn và chịu trách nhiệm về chất lượng toàn diện của HSSV trong Khoa theo Quy chế Công tác HSSV và Đề án CTSV trong tình hình mới;

- Tổ chức đào tạo bậc đại học, cao đẳng và trung cấp một số ngành theo mục tiêu, quy mô các loại hình đào tạo của nhà trường.


2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành, tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp, tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy,học tập, đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, quản lý nội dung chuyên môn và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo HSSV;

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án, đề tài trong nước và hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với NCKH, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

- Quy hoạch xây dựng đội ngũ, quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc Ban theo phân cấp của Giám đốc. Cùng với các ban chức năng thực hiện chế độ chính sách đối với CBVC và HSSV trong Ban.

- Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và NCKH. Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm,… phục vụ cho công tác đào tạo, NCKH.

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Giám đốc giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bố trí thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học, tổ chức đào tạo, bỗi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc Ban.

3. Các tổ bộ môn

3.1. Tổ bộ môn Kế toán Tài chính:

- Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Kế toán Tài chính cho các lớp thuộc bậc Đại Học, Trung cấp, sơ cấp và đào tạo ngắn hạn.

- Tham gia các đề tài  nghiên cứu, dự án trong lĩnh vực Kế toán, Tài chính, Thuế và quản lý Thuế,  Kinh tế, Kinh tế nông nghiệp.

- Đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ về Kế toán DN, Kế toán DN thực hành, Sổ sách Kế toán, Lập và Phân tích BCTC, Khai báo và quyết toán thuế, Kế toán trưởng, Nghiệp vụ kinh doanh XNK,...

3.2. Tổ Bộ môn Quản trị Kinh doanh:

- Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Quản trị kinh doanh: Quản trị học, Marketing căn bản, Thị trường bất động sản, Quản trị chất lượng, Quản trị thương hiệu, Định giá đầu tư bất động sản, Quản trị nhân lực và công nghệ… cho các lớp thuộc bậc Đại học, Trung cấp, sơ cấp và đào tạo ngắn hạn.

- Tham gia các đề tài nghiên cứu, dự án trong lĩnh vực kinh doanh, lập và thẩm định dự án, chiến lược kinh doanh, kinh doanh quốc tế, quản lý kinh tế.

- Viết chương trình đào tạo nghề ngắn hạn, nghiên cứu áp dụng các giải pháp kỹ thuật trong phát triển nền kinh tế.

3.3. Tổ bộ môn kinh tế:

- Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Kinh tế và Kinh tế Nông nghiệp: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Quản lý nhà nước về kinh tế, Kinh tế lượng, Toán kinh tế,Kinh tế quốc tế, Kinh tế thương mại dịch vụ, Kinh tế đầu tư, Địa lý kinh tế, Kinh tế công cộng,… cho các lớp thuộc bậc Đại Học, Cao đẳng, Trung và sơ cấp và đào tạo ngắn hạn.

- Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án trong lĩnh vực Kinh tế, Kinh tế Nông nghiệp, Chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn.