I. Vị trí và chức năng
1. Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ là đơn vị thuộc Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi tắt là Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 4534/QĐ-BNN-TCCB ngày 02/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. Trung tâm có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Phân hiệu quản lý và tổ chức triển khai công tác xây dựng, thực hiện kế hoạch giảng dạy theo khung chương trình đào tạo đã được phê duyệt đảm bảo kế hoạch và chất lượng; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; tổ chức thi và cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ và thực hiện các dịch vụ khác về tin học và ngoại ngữ thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phân hiệu theo quy định của pháp luật.
3. Tên tổ chức.
a) Tên viết đầy đủ bằng tiếng Việt: Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ;
b) Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Informatics and Foreign Language Center. Tên viết tắt là: IFC.
4. Trụ sở chính của Trung tâm đặt tại khuôn viên của Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập các môn ngoại ngữ và Tin học cho sinh viên, học viên trong toàn Phân hiệu theo kế hoạch đã được phê duyệt.
2. Biên soạn đề cương chi tiết, giáo trình, làm ngân hàng đề thi môn Tin học và Ngoại ngữ.
3. Xây dựng, quản lý và vận hành phần mềm tổ chức thi và chấm thi trên máy tính.
4. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, áp dụng các phương pháp giảng dạy mới nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Tin học và Ngoại ngữ.
5. Xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng viên, giáo viên của Trung tâm.
6. Tổ chức, triển khai thực hiện:
a) Các khóa bồi dưỡng kỹ năng mềm; đào tạo ngoại ngữ (tiếng Anh theo khung tham chiếu Châu Âu, TOEIC,... và các ngoại ngữ khác đạt tiêu chuẩn quốc tế); đào tạo kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đạt chuẩn theo quy định của pháp luật;
b) Ôn thi ngoại ngữ, tin học theo nhu cầu của người học đạt yêu cầu chuẩn đầu ra của Trường ĐHLN;
c) Chủ trì tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ theo quy định của pháp luật, quản lý chứng chỉ, chứng nhận, chủ động mua phôi, in ấn, cấp phát chứng chỉ, chứng nhận cho người học.
7. Liên kết với các tổ chức, cá nhân khác ngoài Phân hiệu tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học và các dịch vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật.
8. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được Phân hiệu giao. Trực tiếp quản lý và phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch bảo trì, sửa chữa máy móc thiết bị tại các phòng thực hành Tin học do Trung tâm quản lý, đảm bảo điều kiện học tập và thi của sinh viên, học viên trong toàn Phân hiệu.
9. Thu thập và cung cấp các minh chứng liên quan nhiệm vụ của Trung tâm để phục vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục.
10. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Giám đốc Phân hiệu giao.

III. Cơ cấu tổ chức
1. Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Giám đốc Phân hiệu và quy định của pháp luật.
2. Giám đốc điều hành hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Phân hiệu và trước pháp luật về mọi mặt hoạt động của Trung tâm; bố trí viên chức, LĐHĐ phù hợp với nhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Phó Giám đốc giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.
4. Biên chế của Trung tâm do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp quyết định trong tổng số trong biên chế của Trường được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao. Viên chức, LĐHĐ của Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.
5. Các tổ chức thuộc Trung tâm:
a) Bộ môn Tin học;
b) Bộ môn Ngoại ngữ;
6. Các tổ chức thuộc Trung tâm quy định tại Khoản 5 Điều này có cấp Trưởng và không quá 02 cấp phó. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp Trưởng, cấp phó và nhân sự các tổ chức thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật.