NƠI NHẬN ĐƠN: PHÒNG KHCN&HTQT (PHÒNG 203) - NHÀ A1