Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp là tổ chức chính trị - xã hội dưới sự lãnh đạo trực tiếp Đảng bộ Phân hiệu và tỉnh Đoàn Đồng Nai. Kế thừa và phát huy truyền thống của một cơ sở Đoàn vững mạnh trong nhiều năm liền, Đoàn trường đã từng bước đi lên và khẳng định mình là một cơ sở Đoàn vững mạnh, xứng tầm với một trường Đại học.

Được thành lập và trưởng thành qua các giai đoạn phát triển của nhà trường, Đoàn trường phát huy những truyền thống quý báu của một trường Trung cấp cũ, kế tục trung thành, xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng; tổ chức động viên đoàn viên, thanh niên trong toàn trường đi đầu trong việc học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học

Đoàn trường là đội dự bị tin cậy của Đảng bộ nhà trường, là đội quân xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên của nhà trường.