1. Vị trí và chức năng
1. Trung tâm Sản xuất dịch vụ là đơn vị thuộc Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi tắt là Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 4534/QĐ-BNN-TCCB ngày 02/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. Trung tâm có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Phân hiệu quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm được ứng dụng và phát triển theo ngành nghề đào tạo, quản lý vận hành cơ sở vật chất, thực hiện các hoạt động dịch vụ và phục vụ người học thuộc chức năng của Phân hiệu và theo quy định của pháp luật.
3. Tên tổ chức.
a) Tên viết đầy đủ bằng tiếng Việt: Trung tâm Sản xuất dịch vụ;
b) Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Center for Production and Services. Tên viết tắt là: CPS.
4. Trụ sở chính của Trung tâm đặt tại khuôn viên của Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Quản lý, vận hành nhà ở ký túc xá, khu thí nghiệm thực hành, nhà kính ở Sông Mây, trông giữ nhà xe, sân bóng đá, căng tin, nhà ăn và các tài sản khác được phân công.
2. Quản lý học sinh, sinh viên, an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ trong khu vực ký túc xá. Phục vụ dịch vụ nhà ở, ký túc xá, ăn uống và một số hoạt động khác theo yêu cầu của Phân hiệu.
3. Quản lý và phát triển các hoạt động kinh doanh dịch vụ và sản xuất phục vụ cho các đối tượng có nhu cầu trong và ngoài Phân hiệu như: dịch vụ ăn uống, căng tin, hoạt động trông giữ xe,....
4. Hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Phân hiệu để tổ chức triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Lâm - Nông nghiệp.
5. Quản lý các nguồn nhân lực, tài chính, tài sản, phương tiện và các nguồn lực khác của Trung tâm theo quy định của pháp luật, nghiên cứu và phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của Phân hiệu theo đúng quy định của pháp luật.
6. Xây dựng kế hoạch sản xuất và marketing về hoạt động dịch vụ tạo nguồn thu cho Phân hiệu.
7. Thu thập và cung cấp các minh chứng liên quan nhiệm vụ của Trung tâm để phục vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục.
8. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Giám đốc Phân hiệu giao.

3. Cơ cấu tổ chức
1. Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Giám đốc Phân hiệu và quy định của pháp luật.
2. Giám đốc điều hành hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Phân hiệu và trước pháp luật về mọi mặt hoạt động của Trung tâm; bố trí viên chức, LĐHĐ phù hợp với nhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Phó Giám đốc giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.
4. Biên chế của Trung tâm do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp quyết định trong tổng số trong biên chế của Trường được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao. Viên chức, LĐHĐ của Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.