LÃNH ĐẠO KHOA

 

Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Thị Hà
Email: nguyenhavfu2@gmail.com

• Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Phân hiệu về mọi hoạt động của Khoa.
• Phụ trách công tác lập và theo dõi kế hoạch giảng dạy, đào tạo.
• Công tác quy hoạch, chiến lược phát triển Khoa, công tác Hợp tác quốc tế
• Công tác tổ chức, nhân sự, bồi dưỡng cán bộ, thi đua, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ của Khoa
• Trưởng bộ môn Động thực vật
• Phụ trách Hội đồng Khoa học và Đào tạo, các Chương trình đào tạo của Khoa
• Công tác thực hành, thực tập cho sinh viên hệ Đại học chính quy và các hệ đào tạo khác trong phạm vi nhiệm vụ của Khoa
• Phụ trách công tác đoàn thể trong Khoa
• Thực hiện các báo cáo, kế hoạch theo định kỳ

 

Phó Trưởng Khoa: TS. Phạm Văn Hường    
Email: phamhuongfrem@gmail.com

• Thực hiện một số nhiệm vụ công tác của Khoa được phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.
• Tham gia hoạch định kế hoạch phát triển Khoa
• Công tác tuyển sinh và truyền thông (Website)
• Công tác Đảm bảo chất lượng
• Công tác giáo trình, bài giảng cho đào tạo hệ Đại học chính quy và các hệ khác trong phạm vi nhiệm vụ của Khoa.
• Thực hiện các báo cáo, kế hoạch theo định kỳ

Phó Trưởng Khoa: TS. Đặng Việt Hùng
Email: viethungvfu@gmail.com

• Thực hiện một số nhiệm vụ công tác của Khoa được phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.
• Công tác Sinh viên (các hoạt động liên quan đến học tập, thi đua, khen thưởng và kỷ luật), Ban cán sự lớp, Giáo viên chủ nhiệm/ Cố vấn học tập;
• Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.
• Công tác đoàn, hội, câu lạc bộ
• Thực hiện các báo cáo, kế hoạch theo định kỳ
• Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được phân công

 

GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

ThS. Phạm Chí Thịnh

Giảng viên, Trợ lý Khoa

Email: chithinh.apa49@gmail.com

ThS. Nguyễn Thị Hạnh

Giảng viên

Email: hanhdhln@gmail.com

 TS. Dương Thị Ánh Tuyết

Giảng viên

Email: dtanhtuyet.lamdong@gmail.com

ThS. Nguyễn Thị Danh Lam

Giảng viên

Email: nguyenlamvfu@gmail.com

NCS. ThS. Nguyễn Văn Hợp

Giảng viên

Email: hopvfu@gmail.com

TS. Trần Thị Ngoan

Giảng viên –  Trưởng

bộ môn QLTN

Email: Ngoandhln2@gmail.com

ThS. Nguyễn Văn Lâm

Giảng viên

Email: lamnv@vfu2.edu.vn

ThS. Võ Minh Hoàn

Giảng viên

Email:Vominhhoan1993@gmail.com

 

ThS. Phan Thanh Trọng

Giảng viên

Email: pttrong68@gmail.com

NCS. ThS. Văn Nữ Thái Thiên

Giảng viên – Trưởng bộ môn KHMT

Email: vannuthaithien@gmail.com

NCS.ThS. Nguyễn Văn Quý

Giảng viên

Email: quynguyenvan45@gmail.com

ThS. Vũ Thị Thu Hòa

Giảng viên – Phó Trưởng

bộ môn KHMT

Email: vuthuhoa.vfu@gmail.com

ThS. Nguyễn Thị Hoa

Giảng viên

 Email: hoanguyen.nrm@gmail.com

 

ThS. Trần Thị Nhật

Giảng viên

 Email: trannhat888@gmail.com

 

NCS. ThS. Phan Thị Thanh Thủy

Giảng viên

Email: thanhthuymt33@yahoo.com

 

GIẢNG VIÊN KIÊM GIẢNG

 

TS. Kiều Mạnh Hưởng

Giảng viên kiêm giảng

Email: kmhuong@vnuf2.edu.vn

 

TS. Nguyễn Văn Phú

Giảng viên kiêm giảng

Email: nguyenphu1902@gmail.com

TS. Lê Văn Long

Giảng viên kiêm giảng

Email: mrlong.kl@gmail.com

      

ThS. Cao Phi Long

Giảng viên kiêm giảng

Email: Longdhln.dn@gmail.com

 TS. Lê Hồng Việt

Giảng viên kiêm giảng

Email: hongvietdhln@gmail.com

TS. Phạm Hữu Khánh

Giảng viên kiêm giảng

 

TS. Lã Nguyên Khang

Giảng viên kiêm giảng

Email: languyenkhang@gmail.com

ThS. Nguyễn Trọng Phú

Giảng viên kiêm giảng

Email: ntphu@vnuf2.edu.vn