Ngày 06/01/2022, Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ khối cán bộ, giảng viên năm học 2020 - 2021.


 
Tham dự Hội nghị có TS. Mai Hải Châu – Phó Giám đốc Phân hiệu, trưởng phó các phòng ban chức năng, lãnh đạo các Khoa chuyên môn, trưởng phó các bộ môn, các nhà khoa học có trình độ tiến sĩ và những cá nhân có thành tích cao trong hoạt động khoa học công nghệ được khen thưởng.

Hội nghị được tổ chức nhằm mục đích tổng kết hoạt động KHCN khối cán bộ, giảng viên; đánh giá những thành tích đã đạt được trong năm học vừa qua và thảo luận nhằm tìm ra các giải pháp đẩy mạnh hoạt động KHCN khối cán bộ, giảng viên Phân hiệu trong năm học mới. Tại hội nghị đã có 05 tham luận, 09 ý kiến của đại diện lãnh đạo các phòng ban, Khoa chuyên môn, giảng viên thảo luận sôi nổi chỉ ra các kết quả đạt được, các tồn tại, nguyên nhân và giải pháp thúc đẩy hoạt động KHCN trong thời gian tới.

Phát biểu tổng kết hội nghị TS. Mai Hải Châu – Phó Giám đốc Phân hiệu đánh giá hoạt động KHCN trong mấy năm trở lại đây có nhiều khởi sắc đạt được rất nhiều kết quả đáng ghi nhận, đã có các nghiên cứu cấp tỉnh, hợp đồng khoa học công nghệ, viết sách, giáo trình, bài giảng; số lượng công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước tăng về số lượng và chất lượng. Trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn về dịch bệnh, CSVC, nguồn lực tài chính nhưng khối cán bộ giảng viên đã nỗ lực vượt khó để hoàn thành tốt hoạt động KHCN. Đồng thời cũng tin tưởng với đội ngũ khoa học đã phần còn trẻ ngày càng tăng về số lượng và chất lượng sẽ đạt được nhiều kết quả hơn nữa trong thời gian tới. Lãnh đạo phân hiệu cũng sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất khối cán bộ giảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ KHCN.

Hội nghị đã chỉ ra một số định hướng hoạt động KHCN khối cán bộ giảng viên trong thời gian tới gồm:
1.    Chỉnh sửa ban hành quy chế quản lý KHCN trong tháng 01/2022.
2.    Rà soát bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với các hoạt động KHCN trong tình hình mới.
3.    Thành lập các nhóm nghiên cứu chuyên sâu, có quy chế hoạt động và cơ chế hỗ trợ tạo động lực cho cán bộ giảng viên tham gia hoạt động khoa học các cấp.
4.    Rà soát chỉnh sửa quy chế khen thưởng khoa học công nghệ, đánh giá đúng trọng số các hoạt động khoa học công nghệ tiêu biểu.
5.    Các khoa chuyên môn xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2022-2030 phù hợp với sự phát triển của Phân hiệu và Trường ĐHLN.
6.    Các Khoa chuyên môn xây dựng kế hoạch hợp tác với các doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu… phù hợp với ngành, lĩnh vực đang quản lý; tổ chức hội nghị KHCN cấp Khoa (mời đại diện các đơn vị hợp tác tham gia góp ý, xây dựng).
7.    Tăng cường nhân lực cho phòng KHCN&HTQT.
8.    Cử một số cán bộ, giảng viên tham gia các đề tài cấp bộ, cấp tỉnh trong thời gian  tới để nâng cao năng lực nghiên cứu đề tài các cấp của cán bộ, giảng viên.
9.    Phòng KHCN&HTQT tham mưu cho lãnh đạo tổ chức các lớp bồi dưỡng viết đề xuất KHCN các cấp và cách công bố các kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học uy tín trong và ngoài nước.
10.    Tăng cường cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, Trung tâm TN&PTCN xây dựng quy trình phối hợp, sử dụng các máy móc, thiết bị phục vụ cho cán bộ, giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học.
11.    Gắn kết các hoạt động đào tạo với các hoạt động KHCN, tăng cường  cho NCS, học viên, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học cùng giảng viên.
12.    Mỗi khoa chuyên môn/ngành xây dựng một sản phẩm khoa học tiêu biểu để quảng bá ngành nghề, tăng cường các hoạt động động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA HỘI NGHỊ